หม่อมหลวง ปิ่น มาลากุล                                                

สำนัก :ศิลปกรรม
ประเภทวิชา :วรรณศิลป์
สาขาวิชา :
ที่อยู่ :
คุณวุฒิ:
ปริญญาตรี (เกียรตินิยม) วิชาภาษาโบราณตะวันออก มหาวิทยาลัยลอนดอน
ปริญญาโททางอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยออกซฟอร์ด
ตำแหน่ง:
อาจารย์ประจำกรมวิชชาธิการ กระทรวงธรรมการ
อาจารย์ในคณะอักษรศาสตร์และวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
อธิบดีกรมสามัญศึกษา
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ๔ สมัย
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม
อธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร
เกียรติคุณ:
ผลงานสำคัญ:
เป็นผู้มีบทบาทและเป็นกำลังสำคัญในด้านการศึกษาของประเทศไทย
จัดตั้งโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ความเชี่ยวชาญ:
สำนักศิลปกรรม ประเภทวิชาวรรณศิลป์ สาขาวิชาวรรณกรรมและภาษาศาสตร์ (๒๕๒๙)