ศาสตราจารย์ผุสดี ทิพทัส (ราชบัณฑิต)

สำนัก :ศิลปกรรม
ประเภทวิชา :สถาปัตยศิลป์
สาขาวิชา :สถาปัตยกรรม
ที่อยู่ :๓๙ ซอยพหลโยธิน ๒๑ (ซอยรัตนตรัย) ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ ๑๐๙๐๐
คุณวุฒิ:
สถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับสอง) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ๒๕๐๙
Master of Architecture มหาวิทยาลัยมิชิแกน สหรัฐอเมริกา, ๒๕๑๒
ตำแหน่ง:
ศาสตราจารย์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
กรรมการจัดทำพจนานุกรมศัพท์สถาปัตยกรรมศาสตร์ ราชบัณฑิตยสถาน
เกียรติคุณ:
ศาสตราจารย์กิตติคุณ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผลงานสำคัญ:
บทความวิชาการ
'หมู่บ้านโปรตุเกสในกรุงศรีอยุธยา : แนวทางการอนุรักษ์และพัฒนา.' ใน สถาปัตยกรรม ฉบับที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๓๐.
'หมู่บ้านญี่ปุ่น : จากสมัยอยุธยาสู่ปัจจุบัน.' ใน สถาปัตยกรรม ฉบับที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๓๒.
'โบสถ์ในหมู่บ้านคาทอลิกฝรั่งเศสในกรุงศรีอยุธยา : จากสมัยสมเด็จพระนารายณ์ถึงสมัยรัชกาลที่ ๕.' ใน วารสารวิชาการ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฉบับสถาปัตย์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ๖๐ ปี, ๒๕๓๖. ตำรา/หนังสือ
หลักเบื้องต้นในการจัดองค์ประกอบในงานสถาปัตยกรรม. พิมพ์ครั้งที่ ๒. สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ๒๕๔๑.
เกณฑ์ในการออกแบบสถาปัตยกรรม. พิมพ์ครั้งที่ ๓. สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ๒๕๔๑.
ช่างฝรั่งในกรุงสยาม. พิมพ์ครั้งที่ ๒. สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ๒๕๔๕. งานวิจัย
บ้านในกรุงเทพฯ : รูปแบบและการเปลี่ยนแปลงในรอบ ๒๐๐ ปี (พ.ศ. ๒๓๒๕-๒๕๒๕). จุฬาลกรณ์มหาวิทยาลัยพิมพ์ เผยแพร่ในโอกาสสมโภชกรุงรัตนโกสินทร์ ๒๐๐ ปี, ๒๕๒๕ และได้รับรางวัลผลงานวิจัยดี เงินทุนรัชดาภิเษกสมโภช ปี พ.ศ. ๒๕๒๗
แผนหลักพัฒนาการท่องเที่ยวจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและบริเวณใกล้เคียง. เสนอต่อการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย, ๒๕๓๑ งานประดิษฐ์
บ้านคุณบุญญวัฒน์-ผุสดี ทิพทัส ได้รับรางวัลผลงานสถาปัตยกรรมดีเด่น ประเภทบ้านพักอาศัยเดี่ยวจากสมาคมสถาปนิก สยามในพระบรมราชูปถัมภ์ ประจำปี ๒๕๒๗
ศาลาราชการุณย์ ศูนย์สภากาชาดไทย ได้รับรางวัลสถาปัตยกรรมยอดเยี่ยมเหรียญทอง จากสมาคมสถาปนิกสยามในพระ บรมราชูปถัมภ์ ประจำปี ๒๕๓๖
ความเชี่ยวชาญ: