พระมหาโพธิวงศาจารย์ (ทองดี สุรเตโช) (ราชบัณฑิต)

สำนัก :ศิลปกรรม
ประเภทวิชา :วรรณศิลป์
สาขาวิชา :ตันติภาษา
ที่อยู่ :วัดราชโอรสารามราชวรวิหาร ถนนเอกชัย เขตจอมทอง กรุงเทพฯ ๑๐๑๕๐
คุณวุฒิ:
ตำแหน่ง:
ประโยค ป.ธ. ๙, ๒๕๑๕
เจ้าอาวาสวัดราชโอรสารามราชวรวิหาร
เจ้าสำนักเรียนวัดราชโอรสาราม
อาจารย์สอนชั้น ประโยค ป.ธ. ๙ โรงเรียนพระปริยัติธรรมของคณะสงฆ์
หัวหน้าพระธรรมทูตสายที่ ๘
เกียรติคุณ:
พระราชาคณะชั้นสามัญ ราชทินนาม พระศรีวิสุทธิวงศ์, ๒๕๑๙
พระราชาคณะชั้นราช ราชทินนาม พระราชวิสุทธิโมลี, ๒๕๒๔
พระราชาคณะชั้นเทพ ราชทินนาม พระเทพปริยัติโมลี, ๒๕๓๑
พระราชาคณะชั้นธรรม ราชทินนาม พระธรรมกิตติวงศ์, ๒๕๓๕
ผลงานสำคัญ:
คู่มือแปลไทยเป็นมคธ ป.ธ. ๔
หลักการแต่งฉันท์ ภาษามคธ
คู่มือแต่งไทยเป็นมคธ ป.ธ. ๙
พจนานุกรมชุด คำวัด
คำพ่อคำแม่
คลังธรรม เล่ม ๑-๓
พจนานุกรมศัพท์วิเคราะห์
เรื่องเล่าชุด กิร ดังได้สดับมา เล่ม ๑-๓
ไขข้อข้องใจ เล่ม ๑-๓
ภาษิตนิทรรศน์
คติชีวิต
ความเชี่ยวชาญ: