นาย พิทูร มลิวัลย์Œ

สำนัก :ศิลปกรรม
ประเภทวิชา :วรรณศิลป์
สาขาวิชา :ร้อยแก้ว
ที่อยู่ :๒๗๙ ซอยมิตรสงเคราะห์ ถนนงามวงศ์วาน อำเภอเมืองฯ จังหวัดนนทบุรี
คุณวุฒิ:
เปรียญธรรม ๙ ประโยค สำนักเรียนวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์
นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ตำแหน่ง:
รับราชการ กรมการศาสนา กระทรวงศึกษาธิการ
ที่ปรึกษาคณะทำงานรวมวรรณกรรมเอเชียน กรมศิลปากร
อนุกรรมการจัดทำโสตทัศนูปกรณ์เพื่อการศึกษาและเผยแพร่ศาสนา คณะกรรมการเอกลักษณ์แห่งชาติ
กรรมการจัดทำศัพท์พจนานุกรมวรรณคดีไทย ราชบัณฑิตยสถาน
กรรมการจัดทำพจนานุกรมภาคอีสาน-ภาคกลาง
กรรมการตรวจชำระพระไตรปิฎกภาษาบาลี ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
กรรมการตรวจชำระพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับหลวง
กรรมการอำนวยการสังคายนาพระธรรมวินัยตรวจชำระพระไตรปิฏก
คณะศาสนบัณฑิตในการสังคายนาพระธรรมวินัยตรวจชำระพระไตรปิฎก
เกียรติคุณ:
ผลงานสำคัญ:
ความเชี่ยวชาญ:
ตรวจสอบชำระไตรภูมิกถา หรือไตรภูมิพระร่วง
ตรวจสอบชำระไตรภูมิโลกวินิจฉัย เล่ม ๑-๓
ตรวจสอบชำระมหาเวสสันดรชาดร-เทศน์มหาชาติ ๑๓ กัณฑ์ พร้อมทั้งอภิธานศัพท์
ตรวจสอบชำระมงคลทีปนีเทศ
ตรวจสอบชำระวรรณคดีอีสานหลายเรื่อง เช่น พระเชตพน ธรรมดาสอนโลก มหาเวสสันดรชาดก ๑๓ กัณฑ์
คู่มือการศึกษาธรรมจากบทสวดมนต์สำหรับโรงเรียน
คู่มือการศึกษาพระปฐมสมโพธิกถา
ปฏิจจสมุปบาท (อิทัปปัจจยตา)
หลักธรรมสำหรับการปกครอง
สภาวธรรมพื้นฐาน ตอน ๑
สภาวธรรมพื้นฐาน ตอน ๒
สภาวธรรมพื้นฐาน ตอน ๓
สภาวธรรมพื้นฐาน ตอน ๔
สภาวธรรมพื้นฐาน ตอน ๕
สภาวธรรมพื้นฐาน ตอน ๖
หลักธรรมสำหรับมนุษย์สัมพันธ์
แนะแนวเรียงความแก้กระทู้ธรรมนักธรรมตรี
แนะแนวเรียงความแก้กระทู้ธรรมนักธรรมโท
แนะแนวเรียงความแก้กระทู้ธรรมนักธรรมเอก
แบบเรียนธรรมสำหรับนักธรรมตรี
แบบเรียนธรรมสำหรับนักธรรมโท
แบบเรียนธรรมสำหรับนักธรรมเอก
แบบเรียนพุทธประวัติสำหรับนักธรรมตรี
แบบเรียนพุทธประวัติสำหรับนักธรรมโท
ศาสนาพื้นฐาน ตอน ๒
พระพุทธศาสนาสำหรับประชาชน ตอน ๑
พระพุทธศาสนาสำหรับประชาชน ตอน ๒
พระพุทธศาสนาสำหรับประชาชน ตอน ๓
หลักธรรมสำหรับพัฒนาชีวิต
คู่มือการศึกษาโพธิปักขิยธรรม
มรดกเพื่อขุนรามคำแหง
วรรณกรรมสุโขทัย
ประเพณีเถราภิเษก
นำเที่ยวโลกพระศรีอาริย์
วิทยากรในการประชุมสัมมนาศิลาจารึกสุโขทัย หลักที่ ๑-๒