ศาสตราจารย์ นายแพทย์พูนพิศ อมาตยกุล (ราชบัณฑิตกิตติมศักดิ์)

สำนัก :ศิลปกรรม
ประเภทวิชา :วิจิตรศิลป์
สาขาวิชา :นาฏกรรม
ที่อยู่ :๑๑๘๒ ถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ ๑๐๓๐๐
คุณวุฒิ:
แพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์, ๒๕๐๔
ปริญญาโท (Communication Disorders) มหาวิทยาลัยเทมเพิล สหรัฐอเมริกา สาขาความผิดปรกติของการสื่อ ความหมายรายแรกของประเทศไทย, ๒๕๑๑
อนุมัติบัตรแพทย์เฉพาะทาง สาขาโสต ศอ นาสิก ลาริงซ์วิทยา จากแพทยสภา
ตำแหน่ง:
แพทย์ฝึกหัด และแพทย์ประจำบ้าน ตา หู คอ จมูก คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล, ๒๕๐๕-๒๕๐๗
นักวิจัยทางคลินิกและสัตว์ทดลอง สาขาวิสโสตวิทยา Presbyterian University of Pennsylvania Medical Center สหรัฐอเมริกา, ๒๕๐๘-๒๕๑๑
ผู้อำนวยการวิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา, ๒๕๓๖-๒๕๔๐
เลขานุการมูลนิธิราชสุดา, ๒๕๔๐-ปัจจุบัน
อาจารย์หลักสูตรปริญญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีวิทยา มหาวิทยาลัยมหิดล, ๒๕๔๖-ปัจจุบัน
เลขานุการมูลนิธิ FAPCD เรื่องเกี่ยวกับศูนย์ฝึกอบรมคนพิการภาคพื้นเอเชียแปซิฟิก, ๒๕๔๗-ปัจจุบัน
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา, ๒๕๔๘-ปัจจุบัน
บรรณาธิการจัดทำสารานุกรมศัพท์ดนตรีไทย ราชบัณฑิตยสถาน
เกียรติคุณ:
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ มหาวชิรมงกุฎ, ๒๕๓๙
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ เหรียญจักรพรรดิมาลา, ๒๕๓๙
เหรียญรัตนาภรณ์รัชกาลปัจจุบัน ชั้น ๔, ๒๕๒๘
รางวัลหนังสือสารคดียอดเยี่ยม 'สังคีตสยาม' จากองค์การยูเนสโกและกระทรวงศึกษาธิการ, ๒๕๒๙
รางวัลสังข์เงิน จากการปฏิบัติงานประชาสัมพันธ์ดีเด่น, ๒๕๓๑
ศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาดุริยางคศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, ๒๕๓๓
รางวัลผู้อนุรักษ์มรดกไทยดีเด่น กรมศิลปากร รุ่นที่ ๑, ๒๕๓๔
รางวัลอาจารย์ดีเด่นของสภาคณาจารย์ มหาวิทยาลัยมหิดล, ๒๕๓๗
รางวัลมหาวิทยาลัยมหิดล (ประเภทครูดีเด่น), ๒๕๓๗
รางวัล The American Audiology Academy, Global Village Award 2001 (เป็นชาวเอเชียคนแรกที่รับรางวัลนี้จาก สหรัฐอเมริกา), ๒๕๔๔
วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาความผิดปรกติทางการสื่อความหมาย มหาวิทยาลัยมหิดล, ๒๕๔๕
รางวัลปาฐกถา ประสงค์ ตู้จินดา, ๒๕๔๕
รางวัลมหิดลทยากร มหาวิทยาลัยมหิดล, ๒๕๔๕
ผลงานสำคัญ:
งานเขียนหนังสือ ๒๔ เรื่อง
งานวิจัย ๕ เรื่อง
งานผลิตหนังสือเรียนและระบบเคซี สำหรับผู้พิการทางร่างกายและคนชรา
ด้านแพทย์ในสาขาวิชาโสตวิทยา โสตวิทยาชุมชน โสตสัมผัสวิทยา ความผิดปรกติของการสื่อความหมาย และงานฟื้นฟู สมรรถภาพคนพิการ
สาขาวิชาดนตรีวิทยา ประวัติศาสตร์ดนตรี ดนตรีไทย ดนตรีของเอเชียอาคเนย์ ดนตรีชาติพันธุ์ วัฒนธรรมศึกษา
ความเชี่ยวชาญ: