ดร.ไพโรจน์ ทองคำสุก (ราชบัณฑิต)

สำนัก :ศิลปกรรม
ประเภทวิชา :วิจิตรศิลป์
สาขาวิชา :นาฏกรรม
ที่อยู่ :๑๕๓/๕๕ ซอยสวนหลวง ถนนสมเด็จพระปิ่นเกล้า เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ ๑๐๗๐๐
คุณวุฒิ:
ศึกษาศาสตรบัณฑิต (นาฏศิลปไทย) วิทยาลัยนาฏศิลปสมทบ วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา, ๒๕๒๗ - ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ๒๕๓๘ - ศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ๒๕๕๐
ตำแหน่ง:
นักวิชาการละครและดนตรีชำนาญการ สำนักการสังคีต กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม
เกียรติคุณ:
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ ทวีติยาภรณ์มงกุฎไทย, ๒๕๔๘
ผลงานสำคัญ:
ตำรา
พระบิดาแห่งการอนุรักษ์มรดกไทย, ๒๕๕๐ บทความ
ศิลปิน-ศิลปากร : รานี ชัยสงคราม เจ้าเงาะ (ผู้หญิง) ของกรมศิลปากร
โขนหน้าไฟนาฏกรรมแห่งวิถีชีวิต
พระมหากรุณาธิคุณด้านนาฏศิลป์และดนตรีไทย, ๒๕๔๙ งานประพันธ์
'บทโขนชุดพระจักราวตาร', ๒๕๔๘ และ 'บทโขนชุดหนุมานชาญกำแหง', ๒๕๕๐ จัดแสดง ณ โรงมหรสพหลวง ศาลาเฉลิมกรุง งานวิจัย
เรื่อง 'วิเคราะห์รูปแบบความเป็นครู สู่กระบวนการถ่ายทอดความรู้ของผู้เชี่ยวชาญนาฏศิลป์ไทย ครูเฉลย ศุขะวณิช', ๒๕๔๕
เรื่อง 'ครูจำเรียง พุธประดับ ศิลปินแห่งชาติ รูปแบบความเป็นครูผู้ถ่ายทอดนาฏศิลป์ไทยแบบโบราณ', ๒๕๔๖
เรื่อง 'ครูเสรี หวังในธรรม ศิลปินแห่งชาติ รูปแบบความเป็นครูผู้ถ่ายทอดและสร้างสรรค์นาฏศิลป์ไทย', ๒๕๔๘
เรื่อง 'ครูศิริวัฒน์ ดิษยนันทน์ ศิลปินแห่งชาติ ต้นแบบของศิลปินชั้นครูผู้ถ่ายทอดนาฏศิลป์ไทย', ๒๕๔๙
ความเชี่ยวชาญ: