รองศาสตราจารย์ ดร.ภิญโญ สุวรรณคีรี (ราชบัณฑิต)

สำนัก :ศิลปกรรม
ประเภทวิชา :สถาปัตยศิลป์
สาขาวิชา :สถาปัตยกรรม
ที่อยู่ :๒๐๐ ซอยวิเศษสุข ถนนสุขุมวิท ๗๑ เขตพระโขนง กรุงเทพฯ ๑๐๑๑๐
คุณวุฒิ:
สถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
สถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเพนซิลเวเนีย สหรัฐอเมริกา
ตำแหน่ง:
กรรมการดำเนินงานสหวิทยาการเพื่อการวิจัยและพัฒนา
เลขานุการสำนักศิลปกรรม, ๒๕๕๑-ปัจจุบัน
เกียรติคุณ:
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประถมาภรณ์ช้างเผือก
สถาปัตยกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง, ๒๕๓๖
ศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ (สถาปัตยกรรม), ๒๕๓๗
บุคคลดีเด่นของชาติ สาขาการพัฒนาสังคม (ด้านสถาปัตยกรรมไทย), ๒๕๔๒
เหรียญดุษฎีมาลา เข็มศิลปวิทยา, ๒๕๔๒ - สถาปัตยกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผลงานสำคัญ:
ออกแบบอาคารทางศาสนาและงานสถาปัตยกรรมทั้งในประเทศและต่างประเทศ เช่น
อาคารพิพิธภัณฑ์และศูนย์ฝึกอบรมด้านการแพทย์แผนไทย กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข, ๒๕๓๗
พระอุโบสถ วัดไทยกุสินารามหาวิหาร ประเทศอินเดีย, ๒๕๓๘
พระอุโบสถ วัดไทยลุมพินีมหาวิหาร ประเทศเนปาล, ๒๕๓๙
พระตำหนักแปรพระราชฐาน อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช ในโครงการคืนสู่แผ่นดินเกิดลุ่มน้ำปากพนัง สนองพระราชดำริ, ๒๕๔๐
ศาลาไทยเมืองฮัมบูร์ก ประเทศเยอรมนี, ๒๕๔๓
ศาลฎีกา
ความเชี่ยวชาญ: