ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. มาโนช กงกะนันทน์ (ภาคีสมาชิก)

สำนัก :ศิลปกรรม
ประเภทวิชา :
สาขาวิชา :มัณฑนศิลป์
ที่อยู่ :๒๖๓ ซอยหิรัญรูจี ถนนประชาธิปก เขตธนบุรี กรุงเทพฯ ๑๐๖๐๐
คุณวุฒิ:
ศิลปบัณฑิต (มัณฑนศิลป์) มหาวิทยาลัยศิลปากร, ๒๕๐๓
M.A. (Art) University of California สหรัฐอเมริกา, ๒๕๐๙ - M.F.A. (Environment Design) University of California สหรัฐอเมริกา, ๒๕๑๐
ตำแหน่ง:
กรรมการจัดทำพจนานุกรมศัพท์ศิลปะ
เกียรติคุณ:
รางวัลที่หนึ่ง เกียรตินิยมเหรียญทอง (มัณฑนศิลป์) ในการประกวดศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ ๑๒, ๒๕๐๔
ได้รับทุนรัฐบาล (ก.พ.) ไปศึกษาวิชา Interior Design ณ สหรัฐอเมริกา (คนแรกของคณะมัณฑนศิลป์), ๒๕๐๕
รางวัลที่หนึ่ง ในการแสดงศิลปกรรม Art for Heart?s sake, ลอสแอนเจลิส, สหรัฐอเมริกา, ๒๕๐๖
Prints Award ในการประกวดภาพพิมพ์งานฤดูร้อนของมหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนีย สหรัฐอเมริกา, ๒๕๐๗
ศิลปดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาการออกแบบนิเทศศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร, ๒๕๔๖
ผลงานสำคัญ:
ศิลปะการออกแบบ. กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์ Core Function, ๒๕๔๙.
การจัดพิพิธภัณฑ์แบบชาวบ้าน. สำนักพัฒนาการศึกษา เขตการศึกษา ๑ จังหวัดนครปฐม, ๒๕๔๑
งานวิจัยเรื่อง ?เครื่องจักสานราชบุรี? ได้รับทุนวิจัยจากสำนักงานเผยแพร่เอกลักษณ์ของชาติ สำนักเลขาธิการ นายกรัฐมนตรี, ๒๕๒๒
ออกแบบและเขียนจิตรกรรมฝาผนัง เช่น ธนาคารกสิกรไทย สาขาพัฒนพงศ์ โรงพยาบาลวชิระ โรงแรมแกรนด์
งานวิจัยเรื่อง ?Folk Crafts of Central Thailand? ได้รับทุนวิจัยจากองค์การ UNESCO ประเทศฝรั่งเศส
ความเชี่ยวชาญ: