รองศาสตราจารย์ มาลิทัต พรหมทัตตเวที (ภาคีสมาชิก)

สำนัก :ศิลปกรรม
ประเภทวิชา :วรรณศิลป์
สาขาวิชา :ภาษาต่างประเทศ
ที่อยู่ :๒๐๘ หมู่บ้านปัญญา ถนนพัฒนาการ เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ ๑๐๒๕๐
คุณวุฒิ:
B.A. (Cum Laude) มหาวิทยาลัยไมแอมี โอไฮโอ สหรัฐอเมริกา, ๒๕๐๗
M.A. (English) มหาวิทยาลัยวิสคอนซิน แมดิสัน สหรัฐอเมริกา, ๒๕๐๙
ตำแหน่ง:
เกียรติคุณ:
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ มหาวชิรมงกุฎ
ผลงานสำคัญ:
หนังสือ/ตำรา
วรรณคดีสมัยศตวรรษที่ ๑๗ (Seventeenth Century Literature). สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยรามคำแหง, ๒๕๓๕
เทพนิยายที่เป็นพื้นฐานของวรรณคดี (Mythological Background in Literature). สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยรามคำแหง, ๒๕๔๑
การอ่านเพื่อความซาบซึ้ง (Appreciative Reading). สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยรามคำแหง, ๒๕๔๓ บทความ
Comparison between Important Myths of Various Nations
?Staging Tortilla Flat : Steinbeck in a Thai Context.? งานแปล
The Monarch Who Is the Strength of the Land แปลจาก พระมหากษัตริย์ผู้ทรงเป็นพลังแห่งแผ่นดิน
Ngo Pa (Romance of the Sakai) แปลจาก เงาะป่า พระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
The War between Right and Might แปลจาก ธรรมาธรรมะสงคราม พระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎ เกล้าเจ้าอยู่หัว
ความเชี่ยวชาญ: