ศาสตราจารย์ ดร.รื่นฤทัย สัจจพันธุ์ (ภาคีสมาชิก)

สำนัก :ศิลปกรรม
ประเภทวิชา :วรรณศิลป์
สาขาวิชา :วรรณกรรมร้อยแก้ว
ที่อยู่ :๕๙/๑๘๕ หมู่บ้านศุภาลัย ออร์คิด ปาร์ค ถนนจรัญสนิทวงศ์ ๑๓ แขวงคลองขวาง เขตภาษีเจริญ
คุณวุฒิ:
อักษรศาสตรบัณฑิต (อังกฤษ ไทย ฝรั่งเศส) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ๒๕๑๓
อักษรศาสตรมหาบัณฑิต (ภาษาไทย) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ๒๕๑๕ฃ
อักษรศาสตรดุษฎีบัณฑิต (ภาษาไทย) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ๒๕๓๕
ตำแหน่ง:
อาจารย์ประจำภาควิชาภาษาไทยและภาษาตะวันออก คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
กรรมการส่งเสริมและเผยแพร่การใช้ภาษาไทย
บรรณาธิการจัดทำสารานุกรมวรรณคดีไทย
บรรณาธิการจัดทำสารานุกรมวรรณกรรมไทยสมัยใหม่
กรรมการจัดทำพจนานุกรมศัพท์วรรณกรรม
เกียรติคุณ:
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ มหาปฐมาภรณ์ช้างเผือก
เหรียญราชอิสริยาภรณ์ เหรียญจักรพรรดิมาลา
ครูภาษาไทยดีเด่น ระดับอุดมศึกษา ประจำปี พ.ศ. ๒๕๔๑ จากกระทรวงศึกษาธิการ
ผลงานสำคัญ:
ตำรามหาวิทยาลัยรามคำแหง ๖ วิชา และตำรามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ๗ หน่วย ๕ วิชา
งานวิจัยเรื่อง ?การวิจารณ์ในฐานะพลังทางปัญญาของสังคมร่วมสมัย : วรรณศิลป์ ทัศนศิลป์ สังคีตศิลป์ และศิลปะการ ละคร.? ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) พ.ศ. ๒๕๔๒-๒๕๔๔ รวม ๓ ปี และ พ.ศ. ๒๕๔๕-๒๕๔๘ (ภาค ๒) รวม ๓ ปี โดยมี ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.เจตนา นาควัชระ เป็นหัวหน้าโครงการ
งานวิจัยเรื่อง ?การวิจารณ์ในฐานะปรากฏการณ์ของสังคมร่วมสมัยเพื่อพัฒนาความรู้ด้านสังคมศาสตร์ การวิจารณ์.? ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) พ.ศ. ๒๕๔๙-๒๕๕๐ รวม ๑๘ เดือน โดยมีอาจารย์ธีระ นุชเปี่ยม เป็นหัวหน้าโครงการ และโครงการภาค ๒ พ.ศ. ๒๕๕๑-๒๕๕๒ รวม ๑๘ เดือน โดยมี ผศ.สุวรรณา เกรียงไกรเพ็ชร์ เป็นหัวหน้าโครงการ
อ่านอย่างมีเชิงชั้น วิจารณ์อย่างมีเชิงศิลป์
อ่านอย่างพินิจสาร วิจารณ์อย่างพิเคราะห์นัย
นามานุกรมรามเกียรติ์
สุนทรียภาพแห่งชีวิต
สุนทรียรสแห่งวรรณคดี
นิทานชาดกฉบับเปรียบเทียบ
ความเชี่ยวชาญ: