นายวิทย์ พิณคันเงิน (ราชบัณฑิต)

สำนัก :ศิลปกรรม
ประเภทวิชา :วิจิตรศิลป์
สาขาวิชา :จิตรกรรม
ที่อยู่ :๘๕/๗ เกตุนุติการ์เด้น ซอยลาดพร้าว ๙๔ แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ ๑๐๓๑๐
คุณวุฒิ:
การศึกษาบัณฑิต (ศิลปศึกษา) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, ๒๕๑๔
ตำแหน่ง:
เกียรติคุณ:
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประถมาภรณ์มงกุฎไทย
บุคคลดีเด่นทางด้านอนุรักษ์ศิลปกรรม, ๒๕๓๖
รางวัลพระสิทธิธาดาทองคำพระราชทาน, ๒๕๔๗
ศาสตรเมธีของมูลนิธิศาสตราจารย์ หม่อมหลวงปิ่น มาลากุล, ๒๕๔๘
รางวัลนราธิป นักเขียนดีเด่นจากสมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทยปี ๒๕๕๑
ผลงานสำคัญ:
หนังสือ
ศิลปะวิจักษ์ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
ประวัติสารคดีไทย
ประวัติมนุษยชาติ
ศิลปะลายไทย
ศิลปกรรมและการช่างของไทย
สืบสานศิลปกรรมไทย
ศิลปะทัศน์
เครื่องราชภัณฑ์ งานด้านศิลปะ
พระบรมสาทิสลักษณ์ ๙ รัชกาล
ภาพพระวรวงศ์เธอกรมหมื่นนราธิปประพันธ์พงศ์
ความเชี่ยวชาญ: