นายวินัย ภู่ระหงษ์ (ภาคีสมาชิก)

สำนัก :ศิลปกรรม
ประเภทวิชา :วรรณศิลป์
สาขาวิชา :วรรณกรรมร้อยกรอง
ที่อยู่ :๔๗/๘ ซอยลาดพร้าว ๑๕ ถนนลาดพร้าว แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ ๑๐๙๐๐
คุณวุฒิ:
อักษรศาสตรมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ตำแหน่ง:
หัวหน้าภาควิชาภาษาไทยและภาษาตะวันออก คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
คณบดีคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
รองอธิการบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
กรรมการจัดทำพจนานุกรมศัพท์วรรณกรรมไทย ราชบัณฑิตยสถาน
กรรมการจัดทำพจนานุกรมศัพท์วรรณกรรม ราชบัณฑิตยสถาน
ประธานคณะบรรณาธิการจัดทำสารานุกรมวรรณคดีไทย ราชบัณฑิตยสถาน
เกียรติคุณ:
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ ทวีติยาภรณ์ช้างเผือก
ผลงานสำคัญ:
เอกสารการสอนชุดวิชาภาษาไทย มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
เอกสารการสอนวิชาภาษาไทย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
บทความทางวิชาการเรื่อง ?ร้อยกรองไทย : การศึกษาและวิเคราะห์ทางรูปแบบ?
งานวิจัยในโครงการวิจัยพระเอกในวรรณคดีไทย เรื่อง ?พระอภัยมณีพระเอกศิลปิน?
ตำราการแต่งคำประพันธ์
ความเชี่ยวชาญ: