ศาสตราจารย์วิบูลย์ ลี้สุวรรณ (ราชบัณฑิต)

สำนัก :ศิลปกรรม
ประเภทวิชา :วิจิตรศิลป์
สาขาวิชา :จิตรกรรม
ที่อยู่ :๔๔/๒ ซอยลาดพร้าว ๔๔ ถนนลาดพร้าว กรุงเทพฯ ๑๐๓๑๐
คุณวุฒิ:ศิลปบัณฑิต (ภาพพิมพ์) มหาวิทยาลัยศิลปากร
ตำแหน่ง:
เกียรติคุณ:
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ มหาปรมาภรณ์ช้างเผือก
ผลงานสำคัญ:
กรรมการจัดทำพจนานุกรมศัพท์ศิลปะ
ความเชี่ยวชาญ: