ศาสตราจารย์ ดร.วิรุณ ตั้งเจริญ (ภาคีสมาชิก)

สำนัก :ศิลปกรรม
ประเภทวิชา :วิจิตรศิลป์
สาขาวิชา :จิตรกรรม
ที่อยู่ :๑๗๐ ซอยวงศ์สว่าง ๗ ถนนวงศ์สว่าง แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ ๑๐๘๐๐
คุณวุฒิ:
กศ.บ. (ศิลปศึกษา) วิทยาลัยวิชาการศึกษา
MFA. (Painting) The American University USA
Ed.D. (Art Ed.) Illinois State University USA
ตำแหน่ง:
อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
กรรมการสภาวิจัยแห่งชาติ สาขาปรัชญา
กรรมการสภาการศึกษาแห่งชาติ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ สภามหาวิทยาลัย ๔ แห่ง
ประธานและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ พิจารณาตำแหน่งรักษาการ มหาวิทยาลัย ๖ แห่ง
คณะกรรมการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
ประธานมูลนิธิอารี สุทธิพันธุ์
เกียรติคุณ:
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ มหาปรมาภรณ์ช้างเผือก
รางวัลจิตรกรรม Mary M. Packwood Award, Illinois, USA
วรรณกรรมสำหรับเด็กเรื่อง ?สำนึกของปลาทอง? ได้รับรางวัลสัปดาห์หนังสือแห่งชาติ, ๒๕๑๓
บทกวี ?The Charcoal? ได้รับการคัดเลือกให้ตีพิมพ์ใน ?World Poetry Anthology?, ๒๕๓๐
ผลงานสำคัญ:
ผลงานวิจัยทางด้านศิลปกรรมและศิลปศึกษา ๑๐ เรื่อง
หนังสือและตำราศิลปะและศิลปศึกษา ประมาณ ๓๐ เรื่อง
บทความวิชาการและศิลปวิจารณ์ ประมาณ ๓๐๐ เรื่อง
ร่วมแสดงนิทรรศการผลงานจิตรกรรม ประมาณ ๘๐ ครั้ง
ความเชี่ยวชาญ: