ศาสตราจารย์ศรีสุรางค์ พูลทรัพย์ (ราชบัณฑิต)

สำนัก :ศิลปกรรม
ประเภทวิชา :วรรณศิลป์
สาขาวิชา :วรรณคดีเปรียบเทียบ
ที่อยู่ :๗๗/๖ หมู่ ๒ ซอยรวมญาติ ถนนบางบอน ๓ เขตบางแค กรุงเทพฯ ๑๐๑๖๐
คุณวุฒิ:
ปริญญาตรี ปริญญาโท ดิโพลมาชั้นสูงด้านการศึกษา จากมหาวิทยาลัยดับลิน (ทรินิตีคอลเลจ) สาธารณรัฐไอร์แลนด์
ปริญญาโท อินเดียศึกษา จากมหาวิทยาลัยวิสคอนซิน (แมดิสัน) สหรัฐอเมริกา
ดิโพลมาภาษาฝรั่งเศส จากสถาบันตูแรน มหาวิทยาลัยปัวตีเย ประเทศฝรั่งเศส
ตำแหน่ง:
ประธานสำนักศิลปกรรม, พ.ค. ๒๕๔๙-พ.ค. ๒๕๕๑
ประธานคณะกรรมการจัดทำพจนานุกรมศัพท์วรรณกรรมไทย, ๒๕๔๖-๒๕๕๑
ประธานคณะบรรณาธิการจัดทำสารานุกรมวรรณกรรมไทยสมัยใหม่, ๒๕๕๑-ปัจจุบัน
บรรณาธิการจัดทำสารานุกรมไทย, ๒๕๔๗-ปัจจุบัน
บรรณาธิการจัดทำสารานุกรมประวัติศาสตร์สากล เอเชีย, ๒๕๓๑-ปัจจุบัน
บรรณาธิการวารสารราชบัณฑิตยสถาน ฉบับภาษาอังกฤษ, ๒๕๕๑-ปัจจุบัน
เกียรติคุณ:
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ มหาปรมาภรณ์ช้างเผือก, ๒๕๔๐
N.V. Gadgil Memento Award (อินเดีย), ๒๕๓๙
กีรตยาจารย์ สาขามนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, ๒๕๔๐
ศาสตราจารย์เกียรติคุณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, ๒๕๔๑ - ศิษย์เด่นดีศรีเซ็นฟรัง, ๒๕๔๘
ผลงานสำคัญ:
งานวิจัยเรื่อง ลักษณะความเป็นมาและพฤติกรรมของตัวละครในรามเกียรติ์ฯ (วิจัยร่วมกับ น.ส.สุมาลย์ บ้านกล้วย) สถาบันไทยศึกษา, ๒๕๒๓
ผลการปฏิรูปประเทศสมัยอตาเติร์กต่อประเทศตุรกีปัจจุบัน, ๒๕๓๒
อารยธรรมตะวันออก (ส่วนของอารยธรรมอินเดีย), ๒๕๔๒
ประวัติศาสตร์ภูมิปัญญาอินเดีย, ๒๕๔๕
แปล กาพย์พระไชยสุริยา ของสุนทรภู่เป็นร้อยกรองภาษาอังกฤษ, ๒๕๒๙
แปล พระอภัยมณี ของสุนทรภู่ (แปลเป็นคณะ) Phra Aphai Mani part I (๒๕๔๒) Part II (๒๕๔๓) Part III (๒๕๔๗) Part IV (๒๕๔๙) Part V (๒๕๕๑)
ลิงน้อยใหญ่ในรามเกียรติ์, ๒๕๔๙
รามกถา เล่าเรื่องรามจริตมานัสของตุลสีทาส, ๒๕๕๐
การแปล : กุญแจสู่โลกาภิวัตน์, ๒๕๕๑
ความเชี่ยวชาญ:
วรรณกรรมรามเกียรติ์-รามายณะ
ประวัติศาสตร์และอารยธรรมอินเดีย ตะวันออกกลาง
แปลวรรณกรรมไทยเป็นภาษาต่างประเทศ