รองศาสตราจารย์ สมใจ นิ่มเล็ก

สำนัก :ศิลปกรรม
ประเภทวิชา :สถาปัตยศิลป์
สาขาวิชา :สถาปัตยกรรม
ที่อยู่ :๑๓ หมู่ ๙ ซอยวัดแก้วไพฑูรย์ ถนนเอกชัย แขวงบางขุนเทียน เขตจอมทอง กรุงเทพฯ ๑๐๑๕๐
คุณวุฒิ:
ศิลปบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ ๒) (สถาปัตยกรรมไทย) มหาวิทยาลัยศิลปากร
ประกาศนียบัตรชั้นสูง สาขาสถาปัตยกรรมไทย มหาวิทยาลัยศิลปากร
ตำแหน่ง:
กรรมการจัดทำพจนานุกรมศัพท์สถาปัตยกรรมศาสตร์
ผู้เชี่ยวชาญพิเศษด้านสถาปัตยกรรมไทย คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
อาจารย์พิเศษสถาบันต่าง ๆ เช่น มหาวิทยาลัยรังสิต มหาวิทยาลัยศรีปทุม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล
เกียรติคุณ:
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ มหาปรมาภรณ์ช้างเผือก
บุคคลดีเด่น ด้านการอนุรักษ์สร้างสรรค์งานสถาปัตยกรรมไทย จากคณะกรรมการวันอนุรักษ์มรดกไทย สำนักนายกรัฐมนตรี
ศิษย์เก่าดีเด่น คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
สถาปัตยกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
ผลงานสำคัญ:
หนังสือ
เรือนเครื่องผูก
เครื่องบนและงานประดับของสถาปัตยกรรมไทย
อุโบสถ สถาปัตยกรรมไทย
เรือนชาวสวน
เครื่องประดุและกระเบื้องกาบู
กราฟิคส์ ด้านสถาปัตยกรรม
พระอุโบสถ วัดบางประทุนนอก กรุงเทพฯ
ศูนย์มานุษยวิทยา ระเบียบ คุณะเกษม มหาวิทยาลัยมหิดล นครปฐม
พิพิธภัณฑ์หลวงปู่ขาว อนาลโย หนองบัวลำภู
พิพิธภัณฑ์หลวงพ่อสิงห์คำ
พิพิธภัณฑ์หนังใหญ่วัดขนอน ราชบุรี
พระเจดีย์วัดนินสุขาราม กรุงเทพฯ
ความเชี่ยวชาญ: