ศาสตราจารย์ พลเรือตรี สมภพ ภิรมย์

สำนัก :ศิลปกรรม
ประเภทวิชา :สถาปัตยศิลป์
สาขาวิชา :สถาปัตยกรรม
ที่อยู่ :๒๖/๗ ซอยสายลม ถนนพหลโยธิน เขตพญาไท กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐
คุณวุฒิ:
สถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ๒๔๘๔
ประกาศนียบัตร โรงเรียนเสนาธิการทหารอากาศ, ๒๕๐๔
ประกาศนียบัตรหลักสูตรการจัดการชั้นสูง โรงเรียนส่งกำลังบำรุงทหารบก, ๒๕๐๗
ปริญญาบัตรวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (รุ่นที่ ๙), ๒๕๑๐
ตำแหน่ง:
สถาปนิก กรมอู่ทหารเรือ
คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
อธิบดีกรมศิลปากร
นายกสมาคมสถาปนิกสยาม
เกียรติคุณ:
สถาปัตยกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร, ๒๕๒๓
ศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์, ๒๕๒๙
กิตติบัตรสถาปนิกผู้มีบทบาทอย่างสำคัญในการส่งเสริมงานศิลปสถาปัตยกรรม สมาคม สถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์, ๒๕๓๐
สถาปนิกดีเด่น สมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์, ๒๕๓๗
ปูชนียบุคคลด้านสถาปัตยกรรมไทย กรมศิลปากร, ๒๕๓๘
สถาปัตยกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม, ๒๕๔๓
รางวัลกรมหมื่นนราธิปพงศ์ประพันธ์, ๒๕๔๕ ด้านสถาปัตยกรรม
ผลงานสำคัญ:
อาคารกองบัญชาการกองทัพเรือ
วังสมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา
โรงเรียนเตรียมทหาร กองบัญชาการทหารสูงสุด
ธนาคารกรุงไทย สาขาถนนพระรามที่ ๑
เจดีย์วัดอนาลโย จังหวัดพะเยา งานวิจัยและแต่งหนังสือ
กุฎาคาร ทุนงานวิจัยของสภาวิจัยแห่งชาติ
พระเมรุมาศ พระเมรุ และเมรุ สมัยกรุงรัตนโกสินทร์ ได้รับทุนจากสภาวิจัยแห่งชาติ
บ้านไทยภาคกลาง ชุด ความรู้ไทยของคุรุสภา
ประตูมุกไทย
เรือพระราชพิธีพยุหยาตราชลมารค
สถาปัตยกรรมกลาโหม
นารายณ์สิบปาง
บทอัศจรรย์ในวรรณคดี
สามก๊กฉบับเสนาธิการ
ความเชี่ยวชาญ: