นาย สมภพ จันทรประภา

สำนัก :ศิลปกรรม
ประเภทวิชา :
สาขาวิชา :
ที่อยู่ :๒๐๒ ซอย ๑๖ ถนนเทศบาลนิมิตใต้ เขตบางเขน กรุงเทพฯ
คุณวุฒิ:
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ตำแหน่ง:
นายช่างผู้ช่วยตรี แผนกตรวจเหมือง กองวิชาการเหมืองแร่, ๒๔๘๗
นายช่างผู้ช่วยตรี แผนกโลหกิจ จังหวัดสงขลา, ๒๔๘๘
หัวหน้าแผนกควบคุมโลหกรรม กองวิชาการเหมืองแร่ กรมโลหกิจ กระทรวงอุตสาหกรรม, ๒๔๙๖
นายช่างโท แผนกโลหกิจ จังหวัดสงขลา, ๒๔๙๗
นายช่างโท แผนกอบรมและส่งเสริมอาชีวะเหมืองแร่ กองวิชาการ กรมโลหกิจ กระทรวงอุตสาหกรรม, ๒๕๐๑
นายช่างโท แผนกโลหกิจ จังหวัดสงขลา, ๒๕๐๒
หัวหน้าแผนกอบรมและส่งเสริมอาชีวะเหมืองแร่กองวิชาการ กรมโลหกิจ กระทรวงอุตสาหกรรม, ๒๕๐๓
นายช่างเอก กองวิชาการ กรมโลหกิจ กระทรวงอุตสาหกรรม, ๒๕๐๓
หัวหน้ากองการเศรษฐกิจและเผยแพร่ กรมทรัพยากรธรณี, ๒๕๐๗
เลขานุการกรม กรมทรัพยากรธรณี กระทรวงพัฒนาการแห่งชาติ, ๒๕๐๙
วิทยากรพิเศษ กระทรวงพัฒนาการแห่งชาติ, ๒๕๑๔
ข้าราชการพลเรือนชั้นพิเศษ สำนักนายกรัฐมนตรี, ๒๕๑๕
รองอธิบดีกรมศิลปากร กระทรวงศึกษาธิการ, ๒๕๑๖
เกียรติคุณ:
ผลงานสำคัญ:
หนังสือ
เรื่อง ?สมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระยานริศฯ? ลงพิมพ์ในหนังสือพิมพ์ ?สยามรัฐสัปดาห์วิจารณ์? ชนะเลิศประเภทสารคดีใน การจัดการประกวดงานหนังสือพิมพ์ของมูลนิธิวิชาการหนังสือพิมพ์ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๐๖
เรื่อง ?นรชาติ? รวมเรื่องสั้นชีวประวัติที่ลงพิมพ์ไว้ในที่ต่าง ๆ ได้รับรางวัลชมเชยหนังสือยอดเยี่ยมประเภทสารคดีใน การจัดการประกวดหนังสือของคณะกรรมการจัดงานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๑๖
เรื่อง ?วินัยที่ได้ศึกษาดีแล้ว? ชนะเลิศในการประกวดแต่งหนังสือสอนพระพุทธศาสนาสำหรับเด็ก ในพระราชพิธี วิสาขบูชาของราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๑๐ ได้รับพระราชทานรางวัลจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ พระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม
สมเด็จพระศรีสวรินทิรา
ชีวิตและงานของดอกไม้สด
สมเด็จพระศรีนครินทราฯ
เที่ยววัดโพธิ์กับโลหกิจ
เที่ยวไทรโยคกับโลหกิจ
เที่ยวพิมายกับโลหกิจ
เที่ยวสุโขทัยกับโลหกิจ
เที่ยวระนองกับโลหกิจ
เที่ยวเกาะแก้วพิสดารกับโลหกิจ
อยุธยาอาภรณ์
ประวัติกรมทรัพยากรธรณี
พระราชศรัทธา เรื่องประวัติพระอารามหลวง ๘ วัด เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในวันฉัตรมงคล, ๒๕๑๗
มาตุคาม
เพื่อนรัก รายการวิทยุและโทรทัศน์
จัดรายการประวัติศาสตร์ในสถานีวิทยุ อ.ส. พระราชวังดุสิต
จัดการแสดงละครแบบดึกดำบรรพ์ทางสถานีโทรทัศน์ ช่อง ๙
จัดการแสดงละครเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว, ๒๕๐๓-๒๕๒๐
ละครจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นผู้เขียนบทเรื่อง ?ฉัตรแก้ว? และอำนวยการแสดงในครั้งนั้น
ละครดึกดำบรรพ์ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เป็นผู้ประพันธ์ บทและอำนวยการแสดง
ละครดึกดำบรรพ์ของคณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เรื่อง ?ศรีธรรม โศกราช? เป็นผู้เขียนบท
การแสดงละครดึกดำบรรพ์ เรื่อง ?สมเด็จพระนเรศวรมหาราช? เป็นผู้เขียนบทและอำนวยการแสดง
ละครเรื่อง ?ผู้วิเศษ? จัดแสดงโดย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ - ละครเรื่อง ?สามัคคีเภท? แสดงโดย กรมศิลปากร
จัดแสดงละครในพระราชฐาน ๓ เรื่อง คือ เรื่อง พระสุพรรณกัลยา บางระจัน และสมเด็จพระสุริโยทัย
ความเชี่ยวชาญ: