ศาสตราจารย์ ดร.สมศีล ฌานวังศะ (ราชบัณฑิต)

สำนัก :ศิลปกรรม
ประเภทวิชา :วรรณศิลป์
สาขาวิชา :ภาษาศาสตร์
ที่อยู่ :๕๓/๑๕๑๔ หมู่บ้านกฤษดานคร ถนนแจ้งวัฒนะ จังหวัดนนทบุรี ๑๑๑๒๐
คุณวุฒิ:
อักษรศาสตรบัณฑิต สาขาภาษาอังกฤษและสาขาปรัชญา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,๒๕๑๖
อักษรศาสตรมหาบัณฑิต สาขาภาษาและวรรณคดีอังกฤษ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ๒๕๑๙
M.S. in Linguistics มหาวิทยาลัยจอร์จทาวน์ สหรัฐอเมริกา, ๒๕๒๖
Ph.D. in Linguistics มหาวิทยาลัยจอร์จทาวน์ สหรัฐอเมริกา, ๒๕๒๙
ตำแหน่ง:
รองศาสตราจารย์ สถาบันภาษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ราชบัณฑิตที่ปรึกษา
เกียรติคุณ:
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ มหาวชิรมงกุฎ
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประถมาภรณ์ช้างเผือก
ผลงานสำคัญ:
เขียนตำราภาษาอังกฤษ ๓ เล่ม คือ (๑) กริยาในภาษาอังกฤษ (๒) ศัพทสารานุกรม (๓) ประโยคภาษาอังกฤษ
ได้รับมอบหมายจากกระทรวงสาธารณสุขให้แปลรายงานวิจัยเป็นภาษาอังกฤษเรื่อง Report on the Evaluation of the First Decade of Primary Health Care in Thailand (1978-1987) เพื่อเสนอต่อ WHO และ UNICEF และแปล รายงานของกระทรวงสาธารณสุขเป็นภาษาอังกฤษเรื่อง Thailand Health Profile 1994
ได้รับเชิญจาก Cambridge University Press ให้เขียนคำอธิบายเรื่อง ?Thai False Friends? ใน Cambridge International Dictionary of English (First Edition, 1995)
ได้รับเชิญจากสำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติให้เป็นผู้ร่วมปฏิบัติงานวิชาการของพระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต) ผู้ทรงคุณวุฒิทางวัฒนธรรม (ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๓๙)
แปลหนังสือ พระไตรปิฎก: สิ่งที่ชาวพุทธต้องรู้ / The Pali Canon: What a Buddhist Must Know ของพระพรหม คุณาภรณ์ (ป. อ. ปยุตฺโต) เป็นภาษาอังกฤษ
แปลหนังสือ วินัยชาวพุทธ / The Buddhist?s Discipline ของพระพรหมคุณาภรณ์ (ป. อ. ปยุตฺโต) เป็นภาษาอังกฤษ
เขียนคอลัมน์ ?ภาษาน่ารู้? ในมติชนสุดสัปดาห์ ประจำทุกสัปดาห์ เพื่อเผยแพร่ความรู้ด้านภาษาตามแนวภาษา ศาสตร์แก่ประชาชนทั่วไป
ความเชี่ยวชาญ: