ศาสตราจารย์ ดร.สันติ เล็กสุขุม (ราชบัณฑิต)

สำนัก :ศิลปกรรม
ประเภทวิชา :สถาปัตยศิลป์
สาขาวิชา :ประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรม
ที่อยู่ :๕๘๐/๑๓๘ ซอยโพธิ์ปั้น ถนนอโศก-ดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐
คุณวุฒิ:
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยศิลปากร, ๒๕๑๓
ปริญญาโท มหาวิทยาลัยศิลปากร, ๒๕๒๑
ปริญญาเอก UNIVERSIT? DE PARIS ประเทศฝรั่งเศส, ๒๕๒๘
ตำแหน่ง:
ที่ปรึกษาคณะกรรมการวิชาการด้านการอนุรักษ์โบราณสถานแห่งชาติ กรมศิลปากร
ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหารสภาการโบราณสถานระหว่างประเทศ (ICOMOS)
กรรมการสภาวิจัยแห่งชาติ สาขาปรัชญา
เกียรติคุณ:
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ มหาปรมาภรณ์ช้างเผือก
รางวัลผลงานวิจัยดีเยี่ยม สภาวิจัยแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๔๓ (ผลงานวิจัย เรื่อง เจดีย์รายทรง ปราสาทยอด วัดราชบูรณะ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา, ๒๕๔๓)
รางวัลนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ สภาวิจัยแห่งชาติ สาขาปรัชญา ประจำปี พ.ศ. ๒๕๔๘
ปาถกถาศิลป์ พีระศรี ประจำปี ๒๕๕๑
ผลงานสำคัญ:
บทความทางวิชาการที่พิมพ์เผยแพร่ ประมาณ ๑๐๐ เรื่อง
งานวิจัยและหนังสือตำราที่พิมพ์เผยแพร่สู่สาธารณะ ประมาณ ๒๐ เล่ม เช่น ?จิตรกรรมไทยสมัยรัชกาลที่ ๓ : ความคิด เปลี่ยนการแสดงออกก็เปลี่ยนตาม? สำนักพิมพ์เมืองโบราณ, ๒๕๔๘
ความเชี่ยวชาญ: