ศาสตราจารย์ ดร.สุรพล วิรุฬห์รักษ์ (ราชบัณฑิต)

สำนัก :ศิลปกรรม
ประเภทวิชา :วิจิตรศิลป์
สาขาวิชา :นาฏกรรม
ที่อยู่ :๓๕/๑๖๐ โนเบิ้ลเฮ้าส์พญาไท ถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐
คุณวุฒิ:
สถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยม) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ๒๕๐๐
สถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยวอชิงตัน, ๒๕๑๔
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาศิลปการแสดง มหาวิทยาลัยวอชิงตัน, ๒๕๑๕
ศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาศิลปการแสดง มหาวิทยาลัยฮาวาย, ๒๕๒๓
ตำแหน่ง:
ศาสตราจารย์กิตติคุณ สาขานาฏยศิลป์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
กรรมการสภาวิจัยแห่งชาติ สาขาปรัชญา
เกียรติคุณ:
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ มหาปรมาภรณ์ช้างเผือก, เหรียญราชรุจิทองรัชกาลที่ ๙, เหรียญกาชาดสมนาคุณ ชั้นที่ ๑ เหรียญสมุทาธิปัตย์
รางวัลผลงานวิจัยรัชดาภิเษกสมโภช, ๒๕๔๔
รางวัลผลงานวิจัยแห่งชาติ สาขาปรัชญา, ๒๕๔๕ และ ๒๕๕๐
รางวัลนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ สาขาปรัชญา, ๒๕๔๖
ผลงานสำคัญ:
ลิเก
นาฏยศิลป์ปริทรรศน์
วิวัฒนาการนาฏยศิลป์ไทยในกรุงรัตนโกสินทร์ ๒๓๒๕-๒๔๗๗
โรงละคร แนวคิดในการออกแบบ
นาฏยศิลป์อินโดนีเซีย
นาฏยศิลป์รัชกาลที่ ๙
นาฏยศิลป์รัชกาลที่ ๕
ลิเก ใน สารานุกรมสำหรับเยาวชน โดยพระราชประสงค์ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เล่มที่ ๒๗
เพลงลูกทุ่ง ใน สารานุกรมสำหรับเยาวชน โดยพระราชประสงค์ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เล่มที่ ๓๓
ความเชี่ยวชาญ: