ศาสตราจารย์ ไสว มงคลเกษม (ราชบัณฑิต)

สำนัก :ศิลปกรรม
ประเภทวิชา :สถาปัตยศิลป์
สาขาวิชา :สถาปัตยกรรม
ที่อยู่ :๗๘ ซอยศุภราช ๑ (แยกซอยสายลม) ถนนพหลโยธิน ๘ เขตพญาไท กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐
คุณวุฒิ:
สถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ประกาศนียบัตรภาษาฝรั่งเศส มหาวิทยาลัยซอร์บอนน์ ประเทศฝรั่งเศส
ประกาศนียบัตรการปฏิบัติงานทางวิชาการวางผังเมืองของรัฐบาลฝรั่งเศส
ปริญญาบัตรจากวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร รุ่นที่ ๑๔
Dipl?me sup?rieur d? Architecture l? universit? de Paris
ตำแหน่ง:
กรรมการจัดทำพจนานุกรมศัพท์สถาปัตยกรรมศาสตร์
เกียรติคุณ:
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ มหาปรมาภรณ์ช้างเผือก
ศาสตราจารย์เกียรติคุณ มหาวิทยาลัยศิลปากร
โล่ประกาศเกียรติคุณในฐานะเป็นกรรมการที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ด้านสถาปัตยกรรมในการบูรณปฏิสังขรณ์ พระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระมหิตลาธิเบศรอดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก จากคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ผลงานสำคัญ:
ออกแบบหอประชุมโรงเรียนเซนต์คาเบรียลสามเสน
ปรับปรุงหนังสือวิชาออกแบบเบื้องต้นของภาควิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต หนังสือ
การสอนวิชาทัศนียวิทยา ภาควิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต
งานวิจัยเรื่องการสร้างนิคมอุตสาหกรรม วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
ออกแบบอาคารเรียนคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ออกแบบราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ในโรงพยาบาลศิริราช
ออกแบบหอประชุมคณะแพทยศาสตร์ในตึกอำนวยการโรงพยาบาลศิริราช
ออกแบบโรงงานทำกระดาษที่ตำบลบางกระสั้น อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ออกแบบอาคารเรียนคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ความเชี่ยวชาญ: