นาย อภิชาติ วงศ์แก้ว

สำนัก :ศิลปกรรม
ประเภทวิชา :สถาปัตยศิลป์
สาขาวิชา :การวางผังเมือง
ที่อยู่ :๗๐/๒๖๙ ประชานิเวศน์ ๒ ถนนประชาชื่น จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐
คุณวุฒิ:
สถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ๒๕๐๓
สอบเทียบ DIPL-ING. ทางด้านวิศวกรรมผังเมือง ที่มหาวิทยาลัยอาเคิน (Aachen) ประเทศเยอรมนี และได้รับอนุมัติ จากกระทรวงวัฒนธรรมให้ทำปริญญาเอกทางด้านผังเมืองที่มหาวิทยาลัยอาเคิน
ศึกษาพิเศษทางด้านเศรษฐศาสตร์ที่มหาวิทยาลัยโคโลญ (KOELN) ประเทศเยอรมนี, ๒๕๐๗
ศึกษาพิเศษทางด้านวิศวกรรมโยธา การวางแผนการจราจรชลศาสตร์ การบำบัดน้ำเสีย ที่คณะ วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอาเคิน, ๒๕๐๕-๒๕๐๗
ศึกษาภาษาอิตาลี ที่เมืองฟลอเรนซ์, ๒๕๐๗
ศึกษาภาษาฝรั่งเศส ที่มหาวิทยาลัยตูลูสและบอร์โด ที่เมืองโป, ๒๕๐๘
ปริญญาเอกผังเมืองและภาค (Dr.-Ing. in Staedtebau und Landesplanung, Technische Universitaet, Aachen, Germany), ๒๕๑๕
ประกาศนียบัตรผู้เชี่ยวชาญผังเมืองและการวางแผนใช้ที่ดิน (Urkunde der Staedtebau und Landesplanung) จากสถาบัน การผังเมืองและการวางแผนที่ดิน ประเทศเยอรมนี, ๒๕๑๕
ตำแหน่ง:
สถาปนิกและผู้คุมงาน บริษัท บราวน์โบเวรีอุนด์ซี (Brown Boveri Und Cie) กรุงเทพฯ-มันไฮม์ (Bangkok-Mannheim, Germany), ๒๕๐๓
สถาปนิกและผังเมืองอาวุโส สำนักงานออกแบบศาสตราจารย์คูน (Planungsbuero Prof. E. Kuehn) เมืองอาเคิน ประเทศเยอรมนี, ๒๕๐๔?๒๕๑๖
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ (WISS. ASS.) ภาควิชาผังเมือง (Technical University, Aachen, Germany), ๒๕๑๒?๒๕๑๖
อาจารย์เอก แผนกวิชาผังเมือง คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ๒๕๑๖?๒๕๑๘
ผู้ช่วยเลขานุการ ฝ่ายวางแผนพัฒนาสำนักงานอธิการบดี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
อาจารย์พิเศษ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
อาจารย์พิเศษสอนปริญญาโท คณะวางแผนชุมชนและการพัฒนา (Division of Human Settlements Development) สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย (AIT Asian Institute of Technology) ปทุมธานี, ๒๕๑๘-๒๕๒๙
ผู้เชี่ยวชาญการวางแผนภาค (Expert in Regional Planning), ๒๕๑๘?๒๕๒๑ และผู้เชี่ยวชาญการ วางแผนพัฒนาเศรษฐกิจ (Eepert in Economic Development Planning), ๒๕๒๑?๒๕๒๓ ที่สถาบัน พัฒนาเอเชียและแปซิฟิก แห่งองค์การสหประชาชาติ (United Nation Asian and Pacific Development Institute)
ผู้อำนวยการฝ่ายวางแผนพัฒนา บริษัทที่ปรึกษา ไทยกรุ๊ป จำกัด, ๒๕๒๓?๒๕๒๗ - กรรมการผู้จัดการบริษัทที่ปรึกษาไทยกรุ๊ปจำกัด, ๒๕๒๗
ประธานกรรมการบริษัท URDA จำกัด (Urban Regional Development and Area Planning Co., Ltd.), ๒๕๒๙
ที่ปรึกษาผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ด้านการวางผังเมือง, ๒๕๓๙
ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี ด้านการพัฒนาเมือง, ๒๕๔๐
เกียรติคุณ:
เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง เหรียญทองในการออกแบบสถาปัตยกรรมไทยประยุกต์ ศูนย์ศึกษาประวัติศาสตร์อยุธยา จากสมาคม สถาปนิกสยามในพระบรมราชูปถัมภ์
สถาปนิกผู้มีจิตวิญญาณของความเป็นสถาปนิกไทย จากสมาคมสถาปนิกสยามในพระบรมราชูปถัมภ์
ผลงานสำคัญ:
สถาปัตยกรรมในประเทศเยอรมนี
อาคารคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอาเคิน
อาคารทดลองไฮโดรเจน แผนกฟิสิกส์ มหาวิทยาลัยอาเคิน
อาคารทดลองไฮโดรเจน แผนกกลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอาเคิน
ซ่อมแซมปรับปรุง อาคารแผนกวิชาผังเมือง มหาวิทยาลัยอาเคิน
ศูนย์การค้าและชุมชน เมืองเออร์ลิงเฮาเซิน
ศูนย์การค้าและชุมชน เมืองแบร์กคาเมน
งานปฏิมากรรมประกอบอาคาร ในมหาวิทยาลัยอาเคิน ได้แก่ ลูกกรงเหล็กหล่อ น้ำพุ ผนังห้องปาฐกถาของคณะวิทยาศาสตร์
งานภูมิสถาปัตยกรรมหน้ามหาวิทยาลัยอาเคิน สถาปัตยกรรมในประเทศไทย
อาคารเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ศูนย์กลางรถประจำทางสายเหนือและตะวันออกเฉียงเหนือ
ปรับปรุงอาคารสถาบันพัฒนาเอเซียและแปซิฟิก องค์การสหประชาชาติ
อาคารโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
อาคารสำนักงาน กรมการพลังงานทหาร
อาคารสำนักงานและที่แสดงสินค้า บริษัทกรุงไทยการไฟฟ้า ถนนเพชรบุรี
โรงงาน SHARP ของบริษัท เฟดเดอรัล อีเลกทริก จำกัด ถนนกิ่งแก้ว, ๒๕๓๑
อาคารสำนักงานวิศวกรรม ของบริษัท เฟดเดอรัล อีเลกทริก จำกัด
อาคารพักชายทะเล ๔๐ หลัง ของภูเก็ต กมลารีสอร์ท อ่าวกมลา จังหวัดภูเก็ต
โรงงาน SHARP ของบริษัท เฟดเดอรัล อีเลกทริก จำกัด ลาดกระบัง
ที่ปรึกษา บริษัท HYUNDA (เกาหลี) ออกแบบสถานทูตเกาหลีประจำประเทศไทย
โรงงานผลิตชิ้นส่วนคอมพิวเตอร์ CTS นิคมอุตสาหกรรม ลาดกระบัง
โรงงานท่อพลาสติกและยางตู้เย็น REHAU นิคมอุตสาหกรรม ลาดกระบัง
โรงงานผลิตเส้นใย โพลีเอสเตอร์ SUNFLAG จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ศูนย์ศึกษาประวัติศาสตร์อยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
โรงพยาบาล โรงงานยาสูบ ๑๕๐ เตียง ถนนพระรามที่ ๔ กรุงเทพฯ
อาคารบริหารโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
ศูนย์หนังสือและสหกรณ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
ธนาคารทหารไทย สาขามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
อาคารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา
ศาลาไทยในงาน EXPO ที่ประเทศสเปน ด้านผังเมือง ผังแม่บทการใช้ที่ดิน และการพัฒนาชุมชน ด้านผังเมือง ดังต่อไปนี้
หมู่บ้านคาลไอเฟล (kAll-EIFEL)
หมู่บ้านโซเทนนิก (SOETENNICH)
หมู่บ้านวาเลน (WAHLEN)
หมู่บ้านวินเซน (WINTZEN)
หมู่บ้านซิสติท (SISTIT)
ผังแม่บทการใช้ที่ดิน (KALL)
ผังแม่บทเมืองใหม่ เมืองเออร์ลิงเฮาเซ่น (OERLING HAUSEN)
เมืองใหม่ แบร์กคาเมน (BERGKAMEN) ชนะเลิศการประกวดแบบผังเมือง
โครงการขยายเมืองเซิสท์ (SOEST)
ปรับปรุงศูนย์การเมืองไฮเดนแบร์ก (HEILDENBERG)
เมืองในอนาคต แสดงที่เมืองดอร์ทมุนด์ (DORTMUND)
โครงการขยายเมืองและเคหะสงเคราะห์ โดยนำชิ้นส่วนอาคารเป็นพลาสติก แสดงในงานพลาสติกนานาชาติ ครั้งที่ ๑ ที่เมืองดึสเซลดอร์ฟ (DUESSELDORF) ด้านผังเมืองและผังแม่บทในประเทศไทย
ผังแม่บทจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ๒๕๑๘
ผังแม่บทโรงพยาบาลตำรวจ, ๒๕๑๘
ผังแม่บทการใช้ที่ดิน โครงการศูนย์กลางสถานีขนส่งสายเหนือ และตะวันออกเฉียงเหนือ ถนนพหลโยธิน, ๒๕๒๑
ที่ปรึกษาด้านการวางผังแม่บทมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต, ๒๕๒๒
ผังแม่บทการพัฒนาที่ดิน ๑๑ ไร่ คลองตัน-พระโขนง, ๒๕๒๓
ผังแม่บทโครงการศูนย์กลางการค้าจุฬา, ๒๕๒๓
ชนะการประกวดออกแบบการใช้ที่ดินกรุงรัตนโกสินทร์, ๒๕๒๕
ผังแม่บทอาคารพักอาศัยเจ้าหน้าที่แยกแกส พื้นที่ ๓๐๐ ไร่ มาบตาพุด จังหวัดระยอง, ๒๕๒๕
ผังแม่บทอาคารพักอาศัยเจ้าหน้าที่การปิโตเลียม พื้นที่ ๑๐๐ ไร่ เขาบ่อยา ศรีราชา จังหวัดชลบุรี, ๒๕๒๕
ผังแม่บทการใช้ที่ดินเมืองใหม่ หาดใหญ่ พื้นที่ ๓๒๐ ไร่ จังหวัดสงขลา, ๒๕๒๕
กลุ่มอาคารหอพัก มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต, ๒๕๒๕
แผนแม่บทสนามบินหนองงูเห่า, ๒๕๒๒
โครงการ อาคารเวิลด์เทรด เซนเตอร์ กรุงเทพฯ
ผังแม่บทเมืองใหม่ โคกสำโรง พื้นที่ ๑๔๕ ไร่ จังหวัดลพบุรี
ผังการใช้ที่ดินแม่หลวง พื้นที่ ๑๓๔ ไร่ จังหวัดเชียงใหม่
ผังแม่บทการใช้ที่ดิน พื้นที่ ๑๗ ไร่ จังหวัดเชียงใหม่
นโยบายการพัฒนาชุมชนแออัดในระยะเวลา ๑๕ ปี บรรจุเป็นแผนระยะยาวของกรุงเทพมหานคร
แผนแม่บทและการฟื้นฟูบริเวณเหมืองถ่านหินลิกไนต์ จังหวัดกระบี่ ของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
ผังแม่บทภูเก็ตกมลารีสอร์ท พื้นที่ ๑๑ ไร่ จังหวัดภูเก็ต
ผังแม่บทหมู่บ้านวิสุทธาวิลล์ พื้นที่ ๑๒๐ ไร่ ถนนรามอินทรา
ผังแม่บทคณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
ผังแม่บทสวนเกษตร ROYAL COUNTRY CLUB พื้นที่ ๓๕๐ ไร่ อำเภอมะขามเตี้ย จังหวัดกาญจนบุรี
ปรับปรุงแก้ไขผังแม่บทคำแสดรีสอร์ท พื้นที่ ๑๓๐ ไร่ จังหวัดกาญจนบุรี
ชนะเลิศแบบประกวดผังแม่บทมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี บริเวณการศึกษาและบริหาร พื้นที่ ๖๐๐ ไร่ จังหวัดนครราชสีมา
ผังแม่บทและการจัดแบ่งแปลงที่ดิน พื้นที่ ๒,๖๐๐ ไร่ ของ PRIME CITY CLUB อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก
ผังแม่บทการใช้ที่ดินรอบบริเวณหนองงูเห่าและเมืองใหม่
ผังแม่บท INTERNATIONAL ZONE ศูนย์การแข่งขันเอเซียนเกมส์ ครั้งที่ ๑๓ ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต วิจัย พ.ศ. ๒๕๐๘ ๑. ?การออกแบบอาคารและเมืองที่เหมาะสมกับประเทศที่มีอากาศร้อน? งานวิจัยครอบคลุมประเทศในเขตตะวันตกเฉียงใต้ของประเทศ แอฟริกา ได้แก่ NIGER, UPPER VOLTA, DAHOMEY, IVORY COAST, TOGO และ GHANA ได้รับทุนสนับสนุนจากรัฐบาลเยอรมันตะวันตก และมหาวิทยาลัยอาคเฮ่น (พิมพ์เป็นภาษาเยอรมัน) พ.ศ. ๒๕๑๕ ๒. ?ผังเมืองและแผนพัฒนาภาคของประเทศไทยเน้นการพัฒนาด้านเกษตรและอุตสาหกรรม? งานวิทยานิพนธ์ ปริญญาเอก เสนอต่อมหาวิทยาลัย อาคเฮ่น (พิมพ์เป็นภาษาเยอรมัน) พ.ศ. ๒๕๑๘?๒๕๒๐ ๓. ?ความต้องการทางด้านการฝึกอบรมสำหรับเจ้าหน้าที่ระดับสูง ในการวางแผนพัฒนาเมือง การพัฒนาแหล่งเสื่อมโทรมและเคหะส่งเคราะห์และการพัฒนาการบริหาร? งานวิจัยต่อเนื่อง ระยะเวลา ๒ ปี และได้จัดเตรียมหลักสูตรและเอกสารเพื่อการอบรมระยะสั้นระหว่าง ๓ อาทิตย์ ถึง ๓ เดือน รวม ๑๔ หลักสูตร ในระหว่างปี พ.ศ. ๒๕๑๘ ถึง ๒๕๓๓ เพื่อตอบสนองผลการวิจัย นี้ (พิมพ์เป็นภาษาอังกฤษ) ๔. ?การใช้ที่ดินบางกระเจ้า? งานวิจัยทำร่วมกับสถาบันสิ่งแวดล้อม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการสิ่งแวดล้อม แห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๒๑ ๕. ?การศึกษาเบื้องต้น ในการพัฒนา การท่องเที่ยว สงขลา/หาดใหญ่เสนอต่อการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (พิมพ์เป็นภาษาไทยและอังกฤษ) พ.ศ. ๒๕๒๒ ๖. ?การศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมและการย้ายชุมชนของโครงการเขื่อนอเนกประสงค์กึ๊ด? เสนอต่อการ ไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย โดยการสนับสนุนของธนาคารโลก (พิมพ์เป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ) ๗. ?ศึกษาผลกระทบของทางด่วนระยะที่ ๑? ทำร่วมกับสถาบันสิ่งแวดล้อม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เสนอต่อการทางพิเศษแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๒๓ ๘. ?แผนแม่บทการท่องเที่ยวสงขลา/หาดใหญ่ และตะรุเตา? เสนอต่อการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (พิมพ์เป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ) พ.ศ. ๒๕๒๔ ๙. ?แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมจังหวัดเชียงราย ๒๕๒๕/๒๕๒๙? เสนอต่อกระทรวงมหาดไทย โดยการ สนับสนุนของสมาคมพัฒนาระหว่างประเทศของธนาคารโลก (พิมพ์เป็นภาษไทยและภาษาอังกฤษ) ๑๐. ?แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมจังหวัดร้อยเอ็ด ๒๕๒๕/๒๕๒๙? เสนอต่อกระทรวงมหาดไทย โดย สนับสนุนของสมาคมพัฒนาระหว่างประเทศของธนาคารโลก (พิมพ์เป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ) ๑๑. ?การวางแผนแม่บทเมืองใหม่ หาดใหญ่? เสนอต่อ บริษัท อรรถเคหะพัฒน์จำกัด พ.ศ. ๒๕๒๕ ๑๒. ?การศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมโรงแรมโรยัลครีฟ บีช พัทยา? เสนอต่อ สำนักงานคณะกรรมการสิ่ง แวดล้อมแห่งชาติ ๑๓. ?การศึกษาและแนวคิดในการจัดทำผังเมืองและการใช้ที่ดินเกาะรัตนโกสินทร์? ได้รับรางวัลการประกวด แบบในโอกาสฉลอง ๒๐๐ ปี กรุงรัตนโกสินทร์ จากสำนักงานคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ๑๔. ?การศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการป้องกับน้ำท่วมในเขตเมืองกรุงเทพมหานคร? ร่วมกับบริษัท MEDECO, NECCO เสนอต่อ สำนักระบายน้ำ กทม. (พิมพ์เป็นภาษาอังกฤษ) ๑๕. ?แผนแม่บทการท่องเที่ยวจังหวัดกาญจนบุรี? เป็นที่ปรึกษาให้สถาบันวิจัยสิ่งแวดล้อม จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย เสนอต่อการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ๑๖. ?ระบบการวางแผนพัฒนาเมืองหลัก? ร่วมกับสถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์ เสนอต่อกรมการ ปกครองกระทรวงมหาดไทย โครงการ ?พัฒนาระบบการบริหารและการคลังเทศบาล? ได้รับการ สนับสนุนทางการเงินจาก องค์การสหประชาชาติ (UNDP) (พิมพ์เป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ) พ.ศ. ๒๕๒๗ ๑๗. ?การศึกษาและพยากรณ์การพัฒนาเมือง และการใช้ที่ดิน ในโครงการออกแบบเบื้องต้นสนามบินนานาชาติแห่งที่ ๒ (หนองงูเห่า)? ทำร่วมกับบริษัท NACO เสนอต่อกรมการบินพาณิชย์ กระทรวงคมนาคม (พิมพ์เป็นภาษาอังกฤษ) พ.ศ. ๒๕๒๘?๒๕๓๑ ๑๘. จัดทำเอกสารและตำรา ระบบการวางแผนพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและการออกแบบสถานที่ท่องเที่ยว เสนอต่อ องค์การแรงงานขององค์การสหประชาชาติ (ILO) และการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ๑๙. จัดทำแผนแม่บทการใช้ที่ดิน แม่หวาน (๑๓๔ ไร่) จังหวัดเชียงใหม่ (พ.ศ. ๒๕๓๐?๒๕๓๑) ๒๐. จัดทำแผนแม่บทการใช้ที่ดิน เมืองใหม่ โคกสำโรง (๑๔๕ ไร่) จังหวัดลพบุรี (พ.ศ. ๒๕๓๐?๒๕๓๑) ๒๑. จัดทำแผนแม่บทการใช้ที่ดินและขอบเขตของโครงการ ถนนอนุสารณ์ จังหวัดเชียงใหม่ (พ.ศ. ๒๕๓๐?๒๕๓๑) ๒๒. จัดทำแผนแม่บทการใช้ที่ดิน นิคมอุตสาหกรรมปากเกร็ด (๕๕๒ ไร่) พ.ศ. ๒๕๓๑ ๒๓. วางเค้าโครงการจัดสรรที่ดิน โครงการ GREEN VALLEY ถนนบางนา-ตราด ๒๔. การศึกษาเบื้องต้นเพื่อการตัดสินใจซื้ออาคารโรงแรมให้ HOLIDAY INN ๒๕. จัดทำเอกสารประกอบการบรรยายสำหรับนักศึกษา ปริญญาโท สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าฯ เรื่องการวางแผนพัฒนาเมืองและการพัฒนาพื้นที่ ๒๖. ผังแม่บทการจัดสรรที่ดินบางเขน (๑๑ ไร่) ๒๗. ทำเอกสารประกอบเพื่อยื่นขอการสนับสนุนจากธนาคารของโครงการพัทยาทาวเวอร์ (อาคารสูง ๓๓ ชั้น) ๒๘.แนวทางการวางแผนพัฒนาและอุปสรรคในการวางแผน (เอกสารสำหรับภาควิชาภูมิศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง) ๒๙. แนวทางการวางโครงการใหญ่ (เสนอต่อสมาคมสถาปนิกสยามฯ) พ.ศ. ๒๕๓๓?๒๕๓๙ ๓๐. ผลกระทบของการสร้างถนนเลียบแม่น้ำเจ้าพระยา ๓๑. ผลกระทบทางด้านกายภาพและเมืองของโครงการรถไฟฟ้าธนายง ในกรุงเทพมหานคร ๓๒. ผลกระทบของถนนพุทธบูชาต่อองค์พระปฐมเจดีย์และการพัฒนาเมืองนครปฐม ๓๓. แนวความคิดการจัดทางเท้าในกรุงเทพมหานคร ๓๔. ปัญหาสุนัขจรจัดในกรุงเทพมหานคร และแนวทางแก้ไขที่ยั่งยืน ๓๕. ปัญหาอันสืบเนื่องมาจากการทุบสะพานในถนนวิภาวดีที่บางเขนและหลักสี่ ๓๖. ปัญหาช้างในกรุงเทพมหานคร และแนวทางแก้ไข ๓๗. การแก้ปัญหาน้ำท่วมกรุงเทพมหานคร ๓๘. ถนนคร่อมคลองประปา ๓๙. ข้อเสนอแนะการแก้ไขปัญหาตลาดสด ๑๔ แห่ง ของกรุงเทพมหานคร ๔๐. องค์พระปฐมเจดีย์ มรดกสำคัญของโลก ๔๑. บันทึกการคัดค้านโครงการก่อสร้างถนนพุทธบูชา พ.ศ. ๒๕๓๘?๒๕๓๙ พ.ศ. ๒๕๔๐ ๔๒. สวนสาธารณะของกรุงเทพมหานคร และแนวทางการพัฒนา ๔๓. ความหนาแน่นของอาคารในเมือง และแนวความคิดการพัฒนาเมือง และความหนาแน่นของที่เหมาะ สมสำหรับประเทศไทย ๔๔. การใช้ที่ดินของเมืองที่เหมาะสม สำหรับเมืองในประเทศไทย ๔๕. เมืองใหม่ เมืองในเมือง หรือเมืองบริวาร ตำรา
?คู่มือการวางแผนพัฒนาจังหวัด? จัดทำให้กระทรวงมหาดไทย โดยได้รับการสนับสนุนทางด้านการเงินจากสมาคม พัฒนาระหว่างประเทศ (IDA) ของธนาคารโลก (ฉบับภาษาไทย ๓๔๒ หน้า สรุปเป็นภาษาอังกฤษ ๘๔ หน้า), ๒๕๒๕
?คู่มือการจัดเตรียมทำแผนควบคุมการปฏิบัติงานแบบ PER/CPM? จัดทำให้กรมประชาสงเคราะห์ กระทรวงมหาดไทย ใช้ในการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ประชาสงเคราะห์ชั้นสูง, ๒๕๒๖
?คู่มือการวางแผนพัฒนาเมืองหลัก? จัดทำให้กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย โดยได้รับการสนับสนุนจาก โครงการพัฒนาขององค์การสหประชาชาติ (UNDP) (ฉบับภาษาไทย ๑๔๙ หน้า ฉบับภาษาอังกฤษ ๑๖๔ หน้า), ๒๕๒๗
ความเชี่ยวชาญ: