ศาสตราจารย์ ดร.อุดม วโรตม์สิกขดิตถ์ (ราชบัณฑิต)

สำนัก :ศิลปกรรม
ประเภทวิชา :วรรณศิลป์
สาขาวิชา :ภาษาศาสตร์
ที่อยู่ :
๓๕/๑๕ ซอยลาดพร้าว ๒๓ ถนนลาดพร้าว แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพฯ ๑๐๙๐๐
คุณวุฒิ:
การศึกษาบัณฑิต (การประถมศึกษา) (เกียรตินิยม) วิทยาลัยวิชาการศึกษาประสานมิตร, ๒๕๐๐
A.M. (การบริหารการศึกษา) มหาวิทยาลัยมิชิแกน สหรัฐอเมริกา, ๒๕๐๔
A.M. (ภาษาศาสตร์) มหาวิทยาลัยมิชิแกน สหรัฐอเมริกา, ๒๕๐๔
Ph.D. (ภาษาศาสตร์) มหาวิทยาลัยเทกซัส วิทยาเขตออสติน สหรัฐอเมริกา, ๒๕๐๖
Postdoctoral (ภาษาศาสตร์) สถาบันเทคโนโลยีแห่งรัฐแมสซาชูเซตส์ สหรัฐอเมริกา, ๒๕๐๘
ตำแหน่ง:
คณบดีคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง, ๒๕๑๔-๒๕๒๒
รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา มหาวิทยาลัยรามคำแหง, ๒๕๒๒
รองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง, ๒๕๓๐-๒๕๓๒
ศาสตราจารย์พิเศษ มหาวิทยาลัยพิตต์สเบิร์ก มหาวิทยาลัยนอร์ทรอป มหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนีย วิทยาเขตริเวอร์ไซด์ สหรัฐอเมริกา มหาวิทยาลัยเกรอน็อบล์ ประเทศฝรั่งเศส และมหาวิทยาลัยไลเดน ประเทศฮอลแลนด์, ๒๕๒๙-๒๕๓๔
อธิการบดีวิทยาลัยพุทธศาสนานานาชาติ
ประธานสำนักศิลปกรรม, ๒๕๕๑-ปัจจุบัน
ประธานกรรมการปรับปรุงหลักเกณฑ์การทับศัพท์
ประธานกรรมการจัดทำนโยบายภาษาแห่งชาติ
กรรมการชำระพจนานุกรม
กรรมการจัดทำพจนานุกรมฉบับนักเรียน
กรรมการจัดทำพจนานุกรมศัพท์ศึกษาศาสตร์
กรรมการจัดทำพจนานุกรมภาษาไทยปัจจุบัน
เกียรติคุณ:
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ มหาปรมาภรณ์ช้างเผือก
Phi Kappa Phi Honor Society - Eminent World Poet Award
นักวิจัยดีเยี่ยมสาขาปรัชญา สภาวิจัยแห่งชาติ, ๒๕๑๘
เหรียญดุษฎีมาลา เข็มศิลปวิทยา สาขามนุษยศาสตร์, ๒๕๔๙
ผลงานสำคัญ:
หนังสือ
ภาษาศาสตร์เบื้องต้น
ไวยากรณ์ไทยในภาษาศาสตร์
พจนานุกรมคำสุภาพและเซ็กซ์สแลง
Foundations of Thai, Book I และ Book II บทความ
กฎของกริมม์ กฎของกราสส์มัน และกฎของเวอร์เนอร์ อธิบายเพิ่มเติม
Place names in Thailand
Raising phenomena in Thai
ความเชี่ยวชาญ: