ชื่อ ศาสตราจารย์ ดร.เกศินี โชติวานิช

วัน เดือน ปี เกิด วันที่ ๒๓ กันยายน พ.ศ. ๒๕๑๔

ภาคีสมาชิก แต่งตั้งเมื่อวันที่ ๘ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๓

สาขาวิชาพยาธิวิทยา ประเภทวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ สำนักวิทยาศาสตร์

ประวัติการศึกษา

- ปริญญาตรี สาขา พยาบาลศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยมหิดล ประเทศไทย (พ.ศ. ๒๕๓๕)

- ปริญญาโท สาขา พยาธิชีววิทยา จากมหาวิทยาลัยมหิดล ประเทศไทย (พ.ศ. ๒๕๓๘)

- ปริญญาเอก สาขา พยาธิชีววิทยา จากมหาวิทยาลัยมหิดล ประเทศ ไทย (พ.ศ. ๒๕๔๑)

ประวัติการทำงานวิชาการ

- คณะกรรมการฝ่ายวิชาการ /คณะอนุกรรมการพิจารณารางวัลโปสเตอร์/ presentation award/

Travel Award/Young investigator Award งานประชุมนานาชาติ Joint International Tropical

Medicine and Malaria (พ.ศ. ๒๕๕๐-ปัจจุบัน)

- คณะทำงาน Expert panel-Artemisinin Resistance: Defining the in vitro phenotype ของ

World Health Organization (พ.ศ. ๒๕๕๒)

- วิทยากรรับเชิญ WHO collaborating center for clinical management malaria ของ World

Health Organization collaborating center (พ.ศ. ๒๕๕๓-ปัจจุบัน)

- ผู้ทรงคุณวุฒิ คณะทำงานโครงการความร่วมมือเพื่อพัฒนาระบบการสาธารณสุขที่เกี่ยวข้องกับโรค

เขตร้อนในประเทศไทย กระทรวงสาธารณสุข ประเทศไทย (พ.ศ. ๒๕๕๗)

- วิทยากร และคณะทำงานผู้จัดการอบรม เทคโนโลยีทางการแพทย์และสาธารณสุขสำหรับบุคลากรทาง

การแพทย์สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว โครงการพระราชดำริใน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า

กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (พ.ศ. ๒๕๖๒)

ประวัติการทำงานวิชาชีพ

ประวัติการทำงานบริหาร

- รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล (พ.ศ. ๒๕๖๒-ปัจจุบัน)

- หัวหน้าหน่วยเพาะเลี้ยงเซลล์และเนื้อเยื่อ คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล (พ.ศ. ๒๕๕๕- ปัจจุบัน)

ผลงานวิชาการ

มีผลงานตีพิมพ์ระดับชาติ และนานาชาติกว่า ๑๒๐ เรื่อง ได้รับการอ้างอิงกว่า ๖,๐๐๐ ครั้ง มี h-index = ๓๙ (ไม่นับการอ้างอิงตนเอง) ผลงานตีพิมพ์สามารถสแกนได้จากคิวอาร์โค้ดนี้

ความเชี่ยวชาญ

มีประสบการณ์ทำงานวิชาการและมีผลงานวิจัยนานกว่า ๒๐ ปี ทั้งที่เกี่ยวข้องโดยตรงและโดยประยุกต์กับความรู้ทางด้านพยาธิวิทยาของโรคเขตร้อน โดยเฉพาะเกี่ยวกับโรคมาลาเรีย

เกียรติคุณที่ได้รับ

- รางวัลทุนเรียนดี โครงการผลิตบัณฑิตระดับปริญญาเอก สวทช ประเทศไทย (พ.ศ. ๒๕๓๙-๒๕๔๑)

- รางวัล Best Poster จาก British Society and Parasitology. UK. (พ.ศ. ๒๕๔๐)

- รางวัล Travel Award จาก Molecular approach in malaria (MAM). Australia (พ.ศ. ๒๕๔๗)

- รางวัลศิษย์เก่าดีเด่น สมาคมศิษย์เก่าพยาบาลรามาธิบดี ประเทศไทย (พ.ศ. ๒๕๖๐)

- สมาชิกสามัญ มูลนิธิบัณฑิตยสภาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (บวท.) มูลนิธิบัณฑิตยสภา

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (พ.ศ. ๒๕๖๑)

- Invited official consultancy of John Adams Lab in the Center for Global health and Tropical

Diseases Research College of Public Health, University of South Florida, USA (พ.ศ. ๒๕๖๒)

- Deputy Director of SEAMEO TROPMED/ Thailand SEAMEO (พ.ศ. ๒๕๖๒)

เครื่องราชอิสริยาภรณ์

- ตริตาภรณ์ช้างเผือก พ.ศ. ๒๕๖๐

- ตริตาภรณ์มงกุฎไทย พ.ศ. ๒๕๕๔