ชื่อ ศาสตราจารย์ นพ.ก้องเกียรติ กูณฑ์กันทรากร

วัน เดือน ปี เกิด วันที่ ๗ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๑๔

ภาคีสมาชิก แต่งตั้งเมื่อวันที่ ๓ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ สาขาอายุรศาสตร์ ประเภทวิชาแพทยศาสตร์และทันตแพทยศาสตร์ สำนักวิทยาศาสตร์

ตำแหน่งสำคัญในราชบัณฑิตยสถาน/ราชบัณฑิตยภา

กรรมการในคณะกรรมการจัดทำพจนานุกรมศัพท์แพทยศาสตร์ (พ.ศ. ๒๕๔๔-ปัจจุบัน)

ประวัติการศึกษา

- แพทยศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ ๑ เหรียญทอง) คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

มหาวิทยาลัยมหิดล (พ.ศ. ๒๕๓๐-๒๕๓๖)

- ฝึกอบรมแพทย์เฉพาะทางด้านประสาทวิทยาที่ภาควิชาประสาทวิทยามหาวิทยาลัยเซนต์หลุยส์ เมือง เซนต์หลุยส์ รัฐมิสซูรี ประเทศสหรัฐอเมริกา (พ.ศ. ๒๕๓๗-๒๕๔๑)

- ฝึกอบรมพิเศษด้านโรคระบบประสาทและกล้ามเนื้อ ที่ภาควิชาประสาทวิทยา มหาวิทยาลัยวอชิงตัน เมืองเซนต์หลุยส์ รัฐมิสซูรี ประเทศสหรัฐอเมริกา (พ.ศ. ๒๕๔๑-๒๕๔๒)

- วุฒิบัตรแพทย์สาขาประสาทวิทยา สหรัฐอเมริกา (American Board of Psychiatry and Neurology) (พ.ศ. ๒๕๔๒)

- อนุมัติบัตรแพทย์เฉพาะทางสาขาประสาทวิทยา (แพทยสภา ประเทศไทย) (พ.ศ. ๒๕๔๓)

สาขาวิชาการที่มีความชำนาญเป็นพิเศษ

โรคของระบบประสาทส่วนปลายและกล้ามเนื้อ, ประสาทวิทยาผู้สูงอายุ, ภาวะปวดและการบรรเทา

ประวัติการทำงาน

อาจารย์ประจำหน่วยประสาทวิทยา ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๔๒ จนถึงปัจจุบัน

ผลงานทางวิชาการ

- หนังสือ ๑ เล่ม บทในตำราประมาณ ๕๐ บท

- บทความที่ตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ จำนวน ๔๑ บทความ (ฐานข้อมูล Scopus)

- การถูกนำไปอ้างอิง (citation)

จำนวน ๗๒๑ ครั้ง ข้อมูลจาก Scopus วันที่ ๔ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ h-index = ๑๔

จำนวน ๑,๑๓๒ ครั้ง ข้อมูลจาก Google Scholar วันที่ ๔ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ h-index = ๑๙

เกียรติประวัติและรางวัลสำคัญที่เคยได้รับ

- Best Platform Oral Presentation 11th Asia Oceanic Congress of Neurology (พ.ศ. ๒๕๔๗)

- อาจารย์แพทย์ดีเด่น คณะแพทยศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์ และแพทยสภา (พ.ศ. ๒๕๔๙)

- Best Poster Presentation Award 4th Association of South East Asian Pain Societies (พ.ศ. ๒๕๕๔)

- Best Young Investigator Award ราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย (พ.ศ. ๒๕๕๕)

- นักวิจัยดีเด่น มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (พ.ศ. ๒๕๔๘ และ พ.ศ. ๒๕๕๔)

- แพทย์ธรรมศาสตร์ดีเด่น โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ แพทยสมาคม

แห่งประเทศไทย และแพทยสภา (พ.ศ. ๒๕๕๖)

- ครูดีเด่น สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (พ.ศ. ๒๕๖๐)

เครื่องราชอิสริยาภรณ์

มหาวชิรมงกุฎ (ม.ว.ม.) พ.ศ. ๒๕๖๐