ชื่อ ศาสตราจารย์ ดร.อรัญ อินเจริญศักดิ์

วัน เดือน ปี เกิด วันที่ ๒๐ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๔๙๖

ภาคีสมาชิก แต่งตั้งเมื่อวันที่ ๓ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๒

สาขาวิขาวิทยาศาสตร์ธรรมชาติ ประเภทวิชาชีวเคมี สำนักวิทยาศาสตร์

ประวัติการศึกษา

- ปริญญาตรี B.Sc.(Biochemistry) Victoria University of Wellington (พ.ศ. ๒๕๑๙)

- ปริญญาโท วท.ม. (ชีวเคมี) มหาวิทยาลัยมหิดล (พ.ศ. ๒๕๒๒)

- ปริญญาเอก Ph.D. (Agricultural Science) Nagoya University (พ.ศ. ๒๕๒๙)

- หลังปริญญาเอก Nagoya University (พ.ศ. ๒๕๓๕)

Meijo University (พ.ศ. ๒๕๔๕)

ประวัติการทำงานวิชาการ

- อาจารย์ ภาควิชาชีวเคมี คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (พ.ศ. ๒๕๑๙)

- ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ภาควิชาชีวเคมี คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (พ.ศ. ๒๕๓๐)

- รองศาสตราจารย์ภาควิชาชีวเคมี คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (พ.ศ. ๒๕๓๓)

- ศาสตราจารย์ ภาควิชาชีวเคมี คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (พ.ศ. ๒๕๔๙)

- ศาสตราจารย์ระดับ ๑๑ ภาควิชาชีวเคมี คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (พ.ศ. ๒๕๕๙)

ประวัติการทำงานบริหาร

- หัวหน้าภาควิชา ชีวเคมี คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (พ.ศ.๒๕๔๗-๒๕๕๑)

- กรรมการบริหาร คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (พ.ศ. ๒๕๕๐-๒๕๕๖)

- กรรมการสภา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (พ.ศ. ๒๕๕๓-๒๕๕๔)

- กรรมการบริหารบัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (พ.ศ. ๒๕๕๘-๒๕๖๑)

ผลงานทางวิชาการ

- หนังสือต่างประเทศ ๙ เล่ม

- บทความปริทัศน์ (Review article) ๖ เรื่อง

- บทความที่ตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ ที่มีค่า Impact Factor จำนวน ๑๒๔ บทความ

- การถูกนำไปอ้างอิง (citation)

จำนวน ๑๘๐๖ ครั้ง ข้อมูลจาก Scopus วันที่ ๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ h-index = ๒๒

จำนวน ๒๗๘๓ ครั้ง ข้อมูลจาก Google Scholar วันที่ ๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ h-index = ๒๖

ความเชี่ยวชาญ

ชีวเคมีและเทคโนโลยีชีวภาพของจุลสาหร่าย

เกียรติคุณที่ได้รับ

- เป็น Editor ของวารสาร ScienceAsia จนถึงปัจจุบัน

- เป็น Associate Editor ของวารสาร BMC Microbiology จนถึงปัจจุบัน

- เป็น Editorial Board ของวารสาร Frontiers in Environmental Science จนถึงปัจจุบัน

- เป็น Review Editor ของวารสาร Frontiers in Plant Science จนถึงปัจจุบัน

- รางวัลผลงานวิจัยเรื่อง กลไกการทนความเค็มในไซยาโนแบคทีเรีย : การควบคุมผ่านออสโมโพรเทคแทนท์ และ

อิออนโฮมีโอสแตซิส (ระดับชมเชย) จากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๔๕

- รางวัลผลงานวิจัยเรื่อง การนำสารประกอบอนินทรีย์และอินทรีย์ไนโตรเจนเข้าสู่ไซยาโนแบคทีเรีย อะฟาโนทิคิ

ฮาโลฟิทิกา ภายใต้สภาวะความเครียดออสโมติก (ระดับชมเชย ) พ.ศ. ๒๕๔๙

- รางวัลนักวิจัยดีเด่นแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๑

- รางวัลผลงานวิจัย เรื่องกลไกการรับสัญญาณฟอสเฟต ผ่านระบบการเหนี่ยวนำ ๒ องค์ประกอบในไซยาโนแบคทีเรีย

(ระดับดี ) พ.ศ. ๒๕๕๒

- รางวัลนักวิจัยที่มีผลงานได้รับการอ้างอิงสูงสุด สาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ จากคณะวิทยาศาสตร์

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๓

- รางวัลผลงานวิจัยเรื่อง การเพิ่มการผลิตไบโอไฮโดรเจนในไซยาโนแบคทีเรีย อนาบีนาไซอะเมนสิส โดยการปรับปรุง

สภาวะสรีระวิทยา วิถีเมตาบอลิซึมและวิศวกรรมพันธุ์ศาสตร์ (ระดับดี ) พ.ศ. ๒๕๕๗

- รางวัลผลงานวิจัยเรื่อง การเพิ่มการสะสมสารป้องกันแสงในจุลสาหร่ายที่คัดแยกได้จากประเทศไทยภายใต้รังสี ยูวี (ระดับดีมาก) พ.ศ. ๒๕๕๙

- รางวัลผลงานวิจัยเรื่อง ศักยภาพของจุลสาหร่ายเพื่อใช้เป็นแหล่งผลิตเชื้อเพลิงชีวภาพ (ระดับดีมาก ) พ.ศ. ๒๕๖๑

เครื่องราชอิสริยาภรณ์

- มหาปรมาภรณ์ช้างเผือก พ.ศ. ๒๕๕๔

- มหาวชิรมงกุฎ พ.ศ. ๒๕๔๙