ชื่อ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.สายสมร ลำยอง

วัน เดือน ปี เกิด วันที่ ๑๙ มกราคม พ.ศ. ๒๔๙๓

ภาคีสมาชิก แต่งตั้งเมื่อวันที่ ๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

สาขาวิชาทรัพยากรธรรมชาติ ประเภทวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร และ สัตวแพทย์ศาสตร์ สำนักวิทยาศาสตร์

ประวัติการศึกษา

- ปริญญาตรี เกษตรศาสตร์ (อารักขาพืช), มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประเทศไทย (พ.ศ. ๒๕๑๔)

- ปริญญาโท จุลชีววิทยา, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประเทศไทย (พ.ศ. ๒๕๑๘)

- ปริญญาเอก Agricultural (Applied Microbiology), Hokkaido University, Sapporo, Japan

(พ.ศ. ๒๕๓๖)

ประวัติการทำงานวิชาการ

- ตำแหน่ง อาจารย์ ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (พ.ศ. ๒๕๑๘-๒๕๒๒)

- ตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (พ.ศ. ๒๕๒๒-๒๕๓๒)

- ตำแหน่ง รองศาสตราจารย์ ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (พ.ศ. ๒๕๓๒- ๒๕๔๙)

- ตำแหน่ง ศาสตราจารย์ ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (พ.ศ. ๒๕๔๙- ปัจจุบัน)

ผลงานวิชาการ

ผลงานตีพิมพ์ด้านวิทยาศาสตร์ชีวภาพ ตั้งแต่ปี ค.ศ. ๑๙๙๙-ปัจจุบัน มีจำนวน ๓๒๙ เรื่อง ในวารสารต่างประเทศทั้งหมด มีค่า h-index เท่ากับ ๓๗ โดยมีผลงานเด่นดังนี้

๑. การเกิดดอกเห็ดตับเต่าดำในห้องปฏิบัติการครั้งแรกของโลก โดยได้รับรางวัลนักวิจัยดีเด่นด้านราวิทยาประจำปี ๒๕๕๐ ในงานฉลองครบรอบ ๓๐๐ ปี The Linnaeus โดยได้รับประกาศเกียรติคุณจาก สมเด็จพระ

ราชินีนาถวิกตอเรีย แห่งสวีเดน (Queen Vivtoria) และได้บ่งบอกสถานะเห็ดตับเต่าดำ เพื่อกำหนดการเพาะเลี้ยงเห็ดตับเต่าดำแบบไม่ใช้พืชอาศัยได้เป็นครั้งแรกของโลก

๒. การค้นพบเห็ดทรัฟเฟิลขาวครั้งแรกในประเทศไทย โดยเป็นการค้นพบครั้งแรกในทวีปเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ มีจำนวน ๓ ชนิดที่พบ และพบว่าเป็นชนิดใหม่จำนวน ๒ ชนิด คือ Tuber thailandicum (ทรัฟเฟิลขาวเทพสุคนธ์) ซึ่งได้รับชื่อสามัญพระราชทานจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี เมื่อ พ.ศ. ๒๕๖๐ และ Tuber lannaense (ทรัฟเฟิลขาวล้านนา) ซึ่งอีกชนิดเป็นการรายงานใหม่ในประเทศไทยโดยเป็นการค้นพบเห็ดทรัฟเฟิลขาวอิตาเลียน T. magnatum ครั้งแรกในเอเชีย โดยได้ตีพิมพ์ผลงานในวารสารต่างประเทศด้านราวิทยาระดับโลก

ความเชี่ยวชาญ

- การศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพของจุลินทรีย์ (เห็ดราขนาดใหญ่ และแอคติโนแบคทีเรีย) ด้วยการจัดจำแนกตามแบบอนุกรวิธาน และเทคนิคอณูชีวิทยาร่วม

- การประยุกต์งานวิจัยกับระบบการเกษตร อุตสาหกรรมเทคโนโลยีชีวภาพ เพื่อสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน

เกียรติคุณที่ได้รับ

ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ได้รับโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง วันที่ ๒๓ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑

เครื่องราชอิสริยาภรณ์

- มหาปรมาภรณ์ ช้างเผือก (ม.ป.ช.) พ.ศ. ๒๕๕๑

- มหาวชิรมงกุฏ (ม.ว.ม.) พ.ศ. ๒๕๔๖

เหรียญราชอิสริยาภรณ์

เหรียญดุษฏีมาลา เข็มศิลปวิชา พ.ศ. ๒๕๖๑