ชื่อ ศาสตราจารย์ ดร. ภก.พรศักดิ์ ศรีอมรศักดิ์

วัน เดือน ปี เกิด วันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๑๓

ภาคีสมาชิก แต่งตั้งเมื่อวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐

สาขาวิชาเภสัชศาสตร์ ประเภทวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ สำนักวิทยาศาสตร์

ตำแหน่งสำคัญในราชบัณฑิตยสถาน/ราชบัณฑิตยสภา

กรรมการ ในคณะกรรมการจัดทำพจนานุกรมศัพท์เภสัชศาสตร์ วาระ (พ.ศ. ๒๕๖๒-ปัจจุบัน)

ประวัติการศึกษา

- ปริญญาตรี เภสัชศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยม), มหาวิทยาลัยมหิดล (พ.ศ. ๒๕๓๗)

เกษตรศาสตรบัณฑิต (การจัดการการผลิตสัตว์), มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (พ.ศ. ๒๕๕๐)

- ปริญญาโท วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (เภสัชศาสตร์), มหาวิทยาลัยมหิดล (พ.ศ. ๒๕๓๙)

- ปริญญาเอก Doctor of Philosophy (Pharmaceutics), Charles Sturt University, Australia (พ.ศ. ๒๕๔๕)

ประวัติการทำงานวิชาการ

- อาจารย์ ภาควิชาเทคโนโลยีเภสัชกรรม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร (พ.ศ. ๒๕๓๙-๒๕๔๖)

- ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ภาควิชาเทคโนโลยีเภสัชกรรม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร (พ.ศ. ๒๕๔๖-

๒๕๔๗)

- รองศาสตราจารย์ ภาควิชาเทคโนโลยีเภสัชกรรม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร (พ.ศ. ๒๕๔๗-๒๕๕๕)

- ศาสตราจารย์ ภาควิชาเทคโนโลยีเภสัชกรรม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร (พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙)

- ศาสตราจารย์ได้รับเงินประจำตำแหน่งสูงขึ้น ภาควิชาเทคโนโลยีเภสัชกรรม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัย

ศิลปากร (พ.ศ. ๒๕๕๙-ปัจจุบัน)

ประวัติการทำงานวิชาชีพ

- กรรมการบริหาร สมาคมเภสัชกรอุตสาหการ (ประเทศไทย) (พ.ศ. ๒๕๕๕-ปัจจุบัน)

- เลขาธิการ สมาคมเภสัชกรอุตสาหการ (ประเทศไทย) (พ.ศ. ๒๕๕๙-ปัจจุบัน)

ประวัติการทำงานบริหาร

- ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนา คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร (พ.ศ. ๒๕๔๘-๒๕๕๐)

- กรรมการประจำสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยศิลปากร (พ.ศ. ๒๕๔๙-๒๕๕๒)

- รองคณบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนา คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร (พ.ศ. ๒๕๕๑)

- รองคณบดีฝ่ายวิจัยและระบบสารสนเทศ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร (พ.ศ. ๒๕๕๑-๒๕๕๕)

- รองคณบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร (พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙)

- รักษาการผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยศิลปากร (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๒)

- รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย มหาวิทยาลัยศิลปากร (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๒)

ผลงานวิชาการ

- ผลงานวิจัยตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติมากกว่า ๑๗๐ เรื่อง

- บทคัดย่อและรายงานวิจัยตีพิมพ์ในเอกสารการประชุมวิชาการทั้งในและต่างประเทศ ๓๔๐ เรื่อง

- บทความวิชาการ ๒๒ เรื่อง

- หนังสือและบทในหนังสือ ๑๗ เล่ม/บท

- คำขอรับสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร ๙ เรื่อง

- การถูกอ้างอิง (citation) ในฐานข้อมูล Google Scholar มากกว่า ๖,๔๐๐ ครั้ง, h-index ๓๘

ความเชี่ยวชาญ

- เทคโนโลยีเภสัชกรรม/เภสัชอุตสาหกรรม

- การออกแบบและพัฒนารูปแบบยา

เกียรติคุณที่ได้รับ

- รางวัลนักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่ (พ.ศ. ๒๕๔๗)

- รางวัลศิษย์เก่าดีเด่น บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล สาขาการวิจัย (พ.ศ. ๒๕๕๓)

- FAPA Ishidate Award (Pharmaceutical Research) (พ.ศ. ๒๕๕๕)

- Nagai Award Thailand for Pharmaceutical Science Research (พ.ศ. ๒๕๕๖)

- 2012-2013 Thailand Distinguished Polymer Scientist (พ.ศ. ๒๕๕๖)

- รางวัลนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ (สาขาวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัช) (พ.ศ. ๒๕๕๖)

- รางวัลผลงานวิจัยดีเด่น จากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (พ.ศ. ๒๕๕๘)

- รางวัลเภสัชกรดีเด่น (ด้านการวิจัยและพัฒนา) (พ.ศ. ๒๕๕๘)

- Malaysia Controlled Research Society Award (พ.ศ. ๒๕๕๙)

เครื่องราชอิสริยาภรณ์

- ประถมาภรณ์ช้างเผือก พ.ศ. ๒๕๕๘

- ประถมาภรณ์มงกุฎไทย (ป.ม.) พ.ศ. ๒๕๕๕