ชื่อ ศาสตราจารย์ ดร. นพ.สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล

วัน เดือน ปี เกิด วันที่ ๑๗ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๐๖

ภาคีสมาชิก แต่งตั้งเมื่อวันที่ ๒ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

สาขาวิชาชีววิทยาระดับโมเลกุล ประเภทวิชาวิทยาศาสตร์ธรรมชาติ

สำนักวิทยาศาสตร์

ประวัติการศึกษา

- แพทยศาสตร์บัณฑิต เกียรตินิยมอันดับหนึ่งเหรียญทอง จากคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล และได้รับพระราชทานทุนมูลนิธิ “อานันทมหิดล”เพื่อศึกษาต่อในประเทศอังกฤษและสหรัฐอเมริกา

- ปริญญาเอกด้านวิทยาภูมิคุ้มกันระดับโมเลกุล จากมหาวิทยาลัยเคมบริดจ์ ประเทศอังกฤษ

- ปริญญาเอกด้านอณูชีววิทยาจากมหาวิทยาลัยโคโลราโด ประเทศสหรัฐอเมริกา

- ประกาศนียบัตรชั้นสูงด้านการบริหารงานภาครัฐและกฎหมายมหาชน (ปรม.๒) และด้านการกำกับดูแลกิจการสำหรับกรรมการและผู้บริหารระดับสูงของรัฐวิสาหกิจและองค์การมหาชน จากสถาบันพระปกเกล้า

- ประกาศนียบัตรด้านการบริหารสำหรับผู้บริหารระดับสูง จากมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด ประเทศสหรัฐอเมริกา และ Director Certification Program จากสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

ตำแหน่งอื่น ๆ ที่สำคัญในปัจจุบัน

- กรรมการที่ปรึกษาวิชาการ ของมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดลในพระบรมราชูปถัมภ์ - กรรมการและเลขานุการร่วม สภานโยบายวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ

- คณะกรรมการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (กวท.) - กรรมการบริหารสำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ - คณะกรรมการนโยบายกองทุนสนับสนุนการวิจัย

ตำแหน่งปัจจุบัน

เลขาธิการคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

ตำแหน่งที่สำคัญในอดีต

ผู้อำนวยการศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ๒ สมัย ใน พ.ศ. ๒๕๕๑-๒๕๕๙ มีบทบาทหลักในการบริหารให้เป็นศูนย์เทคโนโลยีชั้นนำในระดับนานาชาติ รวมทั้งได้จัดทำนโยบายการวิจัย วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในระดับประเทศ โดยได้จัดทำกรอบนโยบายการพัฒนานาโนเทคโนโลยีของประเทศไทย (พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๖๔) ร่วมกับสำนักงานนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) ซึ่งคณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบ และได้จัดทำแผนที่นำทางการวิจัยและพัฒนา

นาโนเทคโนโลยีในระดับประเทศ จำนวน ๓ ฉบับ รวมทั้งได้บูรณาการและบริหารความสัมพันธ์กับองค์กรภาครัฐและเอกชนอย่างเป็นระบบ เกิดโครงการขนาดใหญ่ที่ตรงกับความต้องการ สามารถขยายผลได้อย่างรวดเร็ว

ประสบการณ์ในการทำงาน

- เป็นผู้เชี่ยวชาญการวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชั้นนำของประเทศไทยและภูมิภาคเอเชีย ในด้านนาโนเทคโนโลยี เทคโนโลยีชีวภาพ และวิทยาภูมิคุ้มกัน ได้ทำการศึกษาวิจัยมีผลงานโดดเด่นได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติ โดยเฉพาะการค้นพบเชื้อไวรัสตับอักเสบซีสายพันธุ์ใหม่ การศึกษารหัสพันธุกรรมของเชื้อแบคทีเรียที่ก่อโรคเมลิออยโดสิสซึ่งเป็นสาเหตุการตายที่สำคัญของประชากรในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และการพัฒนาเทคโนโลยีการตรวจวินิจฉัยทางการแพทย์ ได้ตีพิมพ์ผลงานในวารสารวิจัยชั้นนำระดับนานาชาติจำนวน ๔๖ เรื่อง รหัสพันธุกรรมในฐานข้อมูลนานาชาติ ๑๔๕ รหัส หนังสือ ๒ เล่ม บทความทางวิชาการและบทในหนังสือ ๓๐ เรื่อง และยื่นขอรับสิทธิบัตร ๕ เรื่อง

- ในด้านการต่างประเทศ ได้รับเลือกเป็นประธานสมาพันธ์นาโนเทคโนโลยีแห่งเอเชีย (พ.ศ.๒๕๕๗-๒๕๕๙) และเป็นผู้แทนประเทศไทยในคณะกรรมการนานาชาติหลายคณะ รวมทั้งเป็นผู้ประสานงานหลักในความร่วมมือระหว่างประเทศที่สำคัญ ซึ่งทำให้เกิดความร่วมมือทั้งทางการวิจัยและการพัฒนาบุคลากร

- ได้รับเชิญให้เป็นผู้บรรยายหลัก Keynote speaker และ Invited speaker ในการประชุมระดับนานาชาติและระดับประเทศอย่างต่อเนื่องตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน

เกียรติคุณที่ได้รับ

- ได้รับพระราชทานรางวัลนักเทคโนโลยีดีเด่น

- รางวัลนักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่ ของมูลนิธิส่งเสริมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในพระบรมราชูปถัมภ์

- รางวัล ASEAN Young Scientist and Technologist Award

- ได้รับโปรดเกล้าฯ ให้ดำรงตำแหน่งศาสตราจารย์ ใน พ.ศ. ๒๕๔๓ เครื่องราชอิสริยาภรณ์ที่ได้รับ

- มหาปรมาภรณ์ช้างเผือก (ม.ป.ช.)

- มหาวชิรมงกุฎ (ม.ว.ม.)