ชื่อ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.อรอนงค์ นัยวิกุล

วัน เดือน ปี เกิด วันที่ ๓๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๔๙๒

ภาคีสมาชิก แต่งตั้งเมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๙

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การอาหารและเทคโนโลยี ประเภทวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตรและสัตวแพทย์ สำนักวิทยาศาสตร์

ตำแหน่งสำคัญในราชบัณฑิตยสถาน/ราชบัณฑิตยสภา

- กรรมการ ในคณะกรรมการจัดทำพจนานุกรมศัพท์วิทยาศาสตร์การอาหาร (Food Science Dictionary Committee)

ประวัติการศึกษา

- ปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์การอาหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (พ.ศ. ๒๕๑๔)

- ปริญญาโท M.S., Food Science, Tuskegee University, USA (พ.ศ. ๒๕๑๗)

- ปริญญาเอก Ph.D., Cereal Technology, North Dakota State University, USA (พ.ศ. ๒๕๒๐)

ประวัติการทำงานทางวิชาการ

- อาจารย์ ภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

(พ.ศ. ๒๕๒๐-๒๕๒๖)

- ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (พ.ศ. ๒๕๒๖-๒๕๓๒)

- รองศาสตราจารย์ ภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (พ.ศ. ๒๕๓๒-๒๕๔๘)

- ศาสตราจารย์ ภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (พ.ศ. ๒๕๔๘-๒๕๕๗)

- ศาสตราจารย์ได้รับเงินเดือนขั้นสูง (ข้าราชการบำนาญ) ภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร

คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (พ.ศ. ๒๕๕๗-ปัจจุบัน)

- ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ ภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (บางเขน) (พ.ศ. ๒๕๕๘-ปัจจุบัน)

ประวัติการทำงานวิชาชีพ

- ผู้เชี่ยวชาญด้านวิทยาศาสตร์การอาหารในการประชุม คณะอนุกรรมการเพื่อศึกษาวิเคราะห์ปัญหา และวินิจฉัยในเชิงวิชาการเกี่ยวกับอาหาร สำนักงานอาหารและยา (เป็นครั้งคราว)

- วิทยากรพิเศษระดับชาติ รับเชิญในการให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้ประโยชน์จากข้าวเพื่อมูลค่าเพิ่ม ทางวิทยุและโทรทัศน์ต่าง ๆ มากกว่า ๓๐ ครั้ง และวิทยากรพิเศษระดับนานาชาติ (บรรยายเป็นภาษาอังกฤษ) มากกว่า ๑๕ ครั้ง

- ผู้เชี่ยวชาญการฝึกอบรมเรื่องข้าวและการใช้ประโยชน์ระดับนานาชาติ ๓ ครั้ง ที่ประเทศ Bolivia, Costa Rica, India

ประวัติการทำงานบริหาร

- กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิสภา มหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต (พ.ศ. ๒๕๔๘-ปัจจุบัน)

- คณะกรรมการบริหารโครงการร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และมูลนิธิข้าวไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (บางเขน) (พ.ศ. ๒๕๔๙-ปัจจุบัน)

- คณะอนุกรรมการบริหารหน่วยปฏิบัติการค้นหาและใช้ประโยชน์ยีนข้าว ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ (พ.ศ. ๒๕๕๐-ปัจจุบัน)

- คณะกรรมการกำกับแผนงานวิจัยที่มุ่งเป้าตอบสนองความต้องการในการพัฒนาประเทศ (คณะที่ ๑) กลุ่มเรื่องข้าว สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (พ.ศ. ๒๕๕๔-ปัจจุบัน)

- ผู้ทรงคุณวุฒิทำหน้าที่พิจารณาและประเมินผลโครงการเรื่องข้าว สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน), (พ.ศ. ๒๕๕๔-ปัจจุบัน)

- ที่ปรึกษาศูนย์ความเป็นเลิศแห่งนวัตกรรมข้าว มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (บางเขน) (พ.ศ.๒๕๕๙-ปัจจุบัน)

ผลงานวิชาการ

- หนังสือ : เบเกอรีเทคโนโลยีเบื้องต้น (พิมพ์ครั้งที่ 9), ข้าวสาลี : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (พิมพ์ครั้งที่ 2), ข้าว : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (พิมพ์ครั้งที่ 4), Rice processing: The comprehensive guide to

global technology and innovative products บทที่ 8 เรื่อง Value added rice products and co-products, หน้า ๒๑๕-๒๕๗, KU สร้างสรรค์ข้าวไทย “ศาสตร์แห่งแผ่นดิน เพื่อความกินดีอยู่ดี”, KU สร้างสรรค์ข้าวไทย “ศาสตร์แห่งแผ่นดิน เพื่อความกินดีอยู่ดี” เล่ม ๒, ข้าวหอมมะลิ ห้อมหอม “คงความหอมมะลิข้าวหอมมะลิไทยตลอดห่วงโซ่”

- บทความวิชาการลงพิมพ์ในวารสารทั้งภายในและต่างประเทศ มากกว่า ๑๐๐ เรื่อง

- ตัวอย่างผลงานวิจัย พ.ศ. ๒๕๖๒ (ค.ศ. ๒๐๑๙) จำนวน ๓ เรื่อง

๑. Krongworakul, N. and O. Naivikul. 2019: Physicochemical properties of rice starch during microwave heating for food product quality. Journal of Nutritional and Science Vitaminology. 65: S163-S165

๒. Kupkanchanakul, W., T. Yamaguchi and O. Naivikul. 2019: Gluten-free rice breading using composited rice flour and pre-germinated brown rice flour for health benefits. Journal of Nutritional and Science Vitaminology. 65: S206-S211

๓. Krongworakul, N. and O. Naivikul. 2019: Kinetic of cooking parboiled pre-germinated brown rice and TTI development. VRU Research and Development Journal Science and Technology. 14(1): 144-153

ผลงานวิชาชีพ

มีผลงานบริการวิชาการสู่ภาคเอกชนมาตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๓๐ จนถึงปัจจุบัน มีโครงการวิจัยถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ภาคเอกมากกว่า ๒๐ เรื่อง เกี่ยวกับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าวด้วยแนวทางนวัตกรรม เช่น ผลิตภัณฑ์จากเมล็ดข้าวเป็นข้าวนึ่งกล้องเริ่มงอก ผลิตภัณฑ์เส้น ผลิตภัณฑ์อาหารว่าง ผลิตภัณฑ์อาหารจากแป้งข้าวทดแทนแป้งสาลีเป็นผลิตภัณฑ์อาหารปราศจากกลูเทน

ความเชี่ยวชาญ

ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการแปรรูป และ ใช้ประโยชน์จากข้าวเป็นผลิตภัณฑ์นวัตกรรมอาหาร

เกียรติคุณที่ได้รับ

- เมธีส่งเสริมนวัตกรรม ประจำปี พ.ศ. ๒๕๔๘ วันที่ ๔ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๔๘ สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (NIA)

- Leading Scientists of the World-2006 in the area of Cereal Science and Technology Research. February 9, 2006 (พ.ศ. ๒๕๔๙) International Biographical Centre, Cambridge, England.

- เมธีส่งเสริมนวัตกรรม ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๒ วันที่ ๒๖ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๒ สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (NIA)

- ผู้นำชื่อเสียงมาสู่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๓ วันที่ ๑๙ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๓ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

- นิสิตเก่าดีเด่น ประเภทนักวิชาการ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๔ วันที่ ๒ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๔ สมาคมนิสิตเก่า มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

- นิสิตเก่าดีเด่นคณะเกษตร ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๕ วันที่ ๑๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๖ คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

เครื่องราชอิสริยาภรณ์

- มหาปรมาภรณ์ช้างเผือก พ.ศ. ๒๕๕๐

- มหาวชิรมงกุฎ พ.ศ. ๒๕๔๕