ชื่อ ศาสตราจารย์กิตติคุณ นพ.สุทธิพร จิตต์มิตรภาพ

วัน เดือน ปี เกิด วันที่ ๒ กันยายน พ.ศ. ๒๔๙๘

ภาคีสมาชิก แต่งตั้งเมื่อวันที่ ๔ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๙

สาขาวิชาแพทยศาสตร์และทันตแพทยศาสตร์ ประเภทวิชาศัลยศาสตร์

สำนักวิทยาศาสตร์

ตำแหน่งสำคัญในราชบัณฑิตยสภา

- กรรมการ คณะกรรมการจัดทำพจนานุกรมศัพท์แพทยศาสตร์ (พ.ศ. ๒๕๖๑-ปัจจุบัน)

ประวัติการศึกษา

- ระดับปริญญาตรี วิทยาศาสตร์บัณฑิต (วิทยาศาสตร์การแพทย์)

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (พ.ศ. ๒๕๒๐)

แพทยศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (พ.ศ. ๒๕๒๒)

- วุฒิบัตรแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง (ศัลยศาสตร์ทั่วไป) (พ.ศ. ๒๕๒๘)

คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

- วุฒิบัตรแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง (กุมารศัลยศาสตร์) (พ.ศ. ๒๕๓๐)

คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

- Diploma in Paediatric and Neonatal Surgery (พ.ศ. ๒๕๓๒)

Institute of Child Health , University of London

- Certificate in Paediatric Hepatobiliary Surgery (พ.ศ. ๒๕๓๓)

King’s College, University of London

- Fellow, American College of Surgeons (F.A.C.S) (พ.ศ. ๒๕๔๐)

- วุฒิบัตร วิทยาลัยเสนาธิการทหาร (วสท.๔๑) (พ.ศ. ๒๕๔๓)

- วุฒิบัตร วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.๒๕๕๑) (พ.ศ. ๒๕๕๑)

- ประกาศนียบัตร หลักสูตร CEO รัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ รุ่นที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๕๕)

- ประกาศนียบัตร หลักสูตรการเมืองการปกครองในระบอบ (พ.ศ. ๒๕๕๖)

ประชาธิปไตยสำหรับผู้บริหารระดับสูง สถาบันพระปกเกล้า (ปปร.๑๖)

- ประกาศนียบัตร หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน (พ.ศ. ๒๕๕๗)

- ประกาศนียบัตร หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการพลังงาน (พ.ศ. ๒๕๕๘)

ประวัติการทำงานวิชาการ

- อาจารย์ ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (พ.ศ. ๒๕๒๓)

- อาจารย์ ภาควิชาศัลยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (พ.ศ. ๒๕๒๗)

- ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขากุมารศัลยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (พ.ศ. ๒๕๓๐)

- รองศาสตราจารย์ สาขากุมารศัลยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (พ.ศ. ๒๕๓๕)

- ศาสตราจารย์ สาขากุมารศัลยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (พ.ศ. ๒๕๓๗)

- ศาสตราจารย์กิตติคุณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (พ.ศ. ๒๕๕๘)

ประวัติการทำงานวิชาชีพ

- นายกสมาคมแพทย์อุบัติเหตุแห่งประเทศไทย (พ.ศ. ๒๕๔๕-๒๕๔๗)

- ผู้อำนวยการ ศูนย์ฝึกอบรมปฐมพยาบาลและสุขภาพอนามัย (พ.ศ. ๒๕๔๘-๒๕๕๕)

- นายกสมาคมกุมารศัลยแพทย์แห่งประเทศไทย (พ.ศ. ๒๕๔๙-๒๕๕๑)

- President, Asian Association of Pediatric Surgeons (พ.ศ. ๒๕๕๐-๒๕๕๒)

- President, American College of Surgeons: (พ.ศ. ๒๕๕๐-๒๕๕๑)

Thailand Chapter

- ประธานราชวิทยาลัยศัลยแพทย์แห่งประเทศไทย (พ.ศ. ๒๕๕๓-๒๕๕๕)

ประวัติการทำงานบริหาร

- ผู้ช่วยอธิการบดี ด้านวิชาการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

- รองคณบดีฝ่ายวิจัย คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

- รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

- รองอธิการบดี ด้านวิจัยและวิรัชกิจ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

- เลขาธิการคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) สภาวิจัยแห่งชาติ

- กรรมการบริหาร สถาบันพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วว.) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทน.) สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว)

- นายกสภามหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ (พ.ศ. ๒๕๕๙-ปัจจุบัน)

- กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช (พ.ศ. ๒๕๕๗-ปัจจุบัน)

ผลงานวิชาการ

- International Journals ๔๓ บทความ

- Local Journals ๖๙ บทความ

- International book ๑ บท

- บทความในหนังสือ ๒๑ บท

- CAI- Computer Assisted Instruction ๒๔ บทเรียน

- Web-based Instruction : Atlas of Pediatric Surgery, Pediatric Surgery, English for Medical Doctors

- หนังสือ : เด็กปวดท้อง, Atlas of Anatomy ๓ Volume, พจนานุกรมศัพท์แพทย์

- บรรณาธิการหนังสือ / ตำรา มากกว่า ๑๐ เล่ม เช่น ตำราศัลยศาสตร์ ศัลยศาสตร์ อุบัติเหตุ

- หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ ๒ เล่ม คือ เด็กปวดท้อง และ Atlas of Pediatric Surgery

ความเชี่ยวชาญ

กุมารศัลยศาสตร์ การบริหารระบบวิจัยและนวัตกรรม

เกียรติคุณที่ได้รับ

- แพทย์ต้นแบบของแพทยสภา

- แพทย์ดีเด่น รางวัลสมเด็จพระวันรัต ของแพทยสมาคมแห่งประเทศไทย

- รางวัลผลงานวิชาการวิจัย และการประกาศเกียรติคุณจากต่างประเทศ รวม ๗ รางวัล (Royal College of Surgeons of England, American College of Surgeons, British Association of Paediatric Surgeons, Japan Surgical Society, Asian Association of Paediatric Surgeons, Indian College of Surgeons, UK Council for Graduate Education)

- รางวัลผลงานวิชาการวิจัยระดับประเทศจากราชวิทยาลัยศัลยแพทย์แห่งประเทศไทย สมาคมวิชาชีพต่าง ๆ รวม ๑๕ รางวัล

- การประกาศเกียรติคุณจากองค์กรต่าง ๆ ระดับประเทศ มากกว่า ๑๐ ครั้ง

เครื่องราชอิสริยาภรณ์

- มหาปรมาภรณ์ช้างเผือก (ม.ป.ช.) พ.ศ. ๒๕๕๒

- มหาวชิรมงกุฎ (ม.ว.ม.) พ.ศ. ๒๕๔๗

- เหรียญจักรพรรดิมาลา พ.ศ. ๒๕๕๑