ชื่อ ศาสตราจารย์ ดร.สักกมน เทพหัสดิน ณ อยุธยา

วัน เดือน ปี เกิด วันที่ ๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๑๗

ภาคีสมาชิก แต่งตั้งเมื่อวันที่ ๔ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๙

สาขาวิชาวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวเคมี ประเภทวิชาวิศวกรรมศาสตร์ สำนักวิทยาศาสตร์

ตำแหน่งสำคัญในราชบัณฑิตสถาน/ราชบัณฑิตยสภา

ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะสาขาวิชา คณะกรรมการจัดทำพจนานุกรมศัพท์สิ่งแวดล้อม

ประวัติการศึกษา

- ปริญญาตรี วิศวกรรมเคมี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรุงเทพฯ

- ปริญญาโท วิศวกรรมเคมี McGill University, Montreal, Canada

- ปริญญาเอก วิศวกรรมเคมี McGill University, Montreal, Canada

ประวัติการทำงานวิชาการ

- อาจารย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (พ.ศ. ๒๕๔๔-๒๕๔๕)

- ผู้ช่วยศาสตราจารย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (พ.ศ. ๒๕๔๕-๒๕๔๘)

- รองศาสตราจารย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (พ.ศ. ๒๕๔๘-๒๕๕๗)

- ศาสตราจารย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (พ.ศ. ๒๕๕๗-ปัจจุบัน)

- High-Profile International Expert, Jiangnan University, P.R. China (พ.ศ. ๒๕๖๑-ปัจจุบัน)

ประวัติการทำงานวิชาชีพ

- กรรมการ สมาคมวิศวกรรมเคมีและเคมีประยุกต์แห่งประเทศไทย (พ.ศ. ๒๕๕๒-๒๕๕๖)

- กรรมการ สมาคมวิศวกรรมเกษตรแห่งประเทศไทย (พ.ศ. ๒๕๕๖-ปัจจุบัน)

ประวัติการทำงานบริหาร

รองคณบดีฝ่ายวิจัยและวิชาการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙)

ผลงานวิชาการ

มีผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติประมาณ ๒๐๐ เรื่อง ผลงานที่นำเสนอในที่ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ๑๐๐ เรื่อง หนังสือ ๓ เล่ม บทในหนังสือ ๑๗ บท

ความเชี่ยวชาญ

การแปรรูปอาหาร การอบแห้ง การถ่ายเทความร้อนและมวลสาร

เกียรติคุณที่ได้รับ

- รางวัลนักเทคโนโลยีรุ่นใหม่ (พ.ศ. ๒๕๔๗)

- รางวัลนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ สาขาวิศวกรรมศาสตร์และอุตสาหกรรมวิจัย (พ.ศ. ๒๕๕๕)

- Award for Excellence in Drying: Transferring Fundamental Results into Practice, Association Française pour le Séchage dans l’Industrie et l’Agriculture (AFSIA), France (พ.ศ. ๒๕๕๗)

- Ajinomoto Award for Outstanding Food Science & Technology Researcher (พ.ศ. ๒๕๖๑)

- รางวัลนิสิตเก่าวิศวกรรมศาสตร์ดีเด่น ด้านนักวิชาการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (พ.ศ. ๒๕๖๒)

- รางวัลวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมูลนิธิโทเร ประเทศไทย ครั้งที่ ๒๖ (พ.ศ. ๒๕๖๒)

เครื่องราชอิสริยาภรณ์

- ทวีติยาภรณ์มงกุฎไทย พ.ศ. ๒๕๖๐

- ตริตาภรณ์ช้างเผือก พ.ศ. ๒๕๕๖