ชื่อ ศาสตราจารย์ ดร.ปารเมศ ชุติมา
วัน เดือน ปี เกิด วันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๐๖
ภาคีสมาชิก แต่งตั้งเมื่อวันที่ ๖ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๘
สาขาวิชาวิศวกรรมระบบผลิต ประเภทวิชาวิศวกรรมศาสตร์ สำนักวิทยาศาสตร์
ตำแหน่งสำคัญในราชบัณฑิตยสถาน/ราชบัณฑิตยสภา
- กรรมการในคณะกรรมการจัดทำพจนานุกรมศัพท์วิศวกรรมอุตสาหการ
ประวัติการศึกษา
- วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (ไฟฟ้า) เกียรตินิยม, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (พ.ศ. ๒๕๒๙)
- วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (ไฟฟ้า), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (พ.ศ. ๒๕๓๔)
- M.Eng. (Industrial Engineering & Management, Asian Institute of Technology (พ.ศ. ๒๕๓๓)
- Ph.D. (Manufacturing Engineering and Operations Management), Nottingham University, UK (พ.ศ. ๒๕๓๘)-
ผลงานสำคัญ
ตำรา
- ปารเมศ ชุติมา “ระบบผลิตแบบยืดหยุ่น” สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ๒๕๔๔
- ปารเมศ ชุติมา “การออกแบบการทดลองในงานวิศวกรรม” สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ๒๕๔๕
- ปารเมศ ชุติมา “เทคนิคการจัดตารางการดำเนินงาน” สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ๒๕๔๖
- ปารเมศ ชุติมา “เทคนิคการจัดตารางในอุตสาหกรรม” สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ๒๕๕๑
- ปารเมศ ชุติมา “ระบบสารสนเทศและระบบอัตโนมัติทางการผลิตในอุตสาหกรรม” หน่วยที่ ๑๔: การจัดการ
ระบบอัตโนมัติทางการผลิตในอุตสาหกรรม, มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, ๒๕๕๓
- ปารเมศ ชุติมา “เทคนิคการจัดตารางการดำเนินงาน (ฉบับปรับปรุง)” สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย, ๒๕๕๕
ผลงานวิจัยตีพิมพ์ในวารสารนานาชาติ
ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติในฐานข้อมูล ISI และ Scopus ในฐานะผู้รับผิดชอบบทความ ๒๒ เรื่อง เช่น
- Sirovetnukul, R. and Chutima, P., 2010. The Impact of Walking Time on U-shaped Assembly Line Worker Allocation Problems, Engineering Journal, 14(2), 53-78.
- Chutima, P. and Chimklai, P., 2012. Multi-objective two-sided mixed-model assembly line balancing using particle swam optimisation with negative knowledge, Computers & Industrial Engineering, 62, 39-55.
- Chutima, P. and Sirovetnukul, R., 2013. An application of particle swarm optimisation with negative knowledge on multi-objective U-shaped assembly line worker allocation problems. International Journal of Industrial and Systems Engineering, 14(2), 139-174.
- Chutima, P. and Naruemitwong, W., 2014. A Multi-Objective biogeography-based optimization for two-sided assembly line sequencing problems with a learning effect. Computers & Industrial Engineering, 69, 89-104.
เกียรติคุณที่ได้รับ
- รางวัลบทความดีเด่น การประชุมวิชาการข่ายงานวิศวกรรมอุตสาหการ (พ.ศ. ๒๕๔๘)
- รางวัลชมเชย การนำวิธีการทางวิศวกรรมอุตสาหการไปประยุกต์ใช้ดีเลิศ วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย
(พ.ศ. ๒๕๕๐)
- รางวัลบทความดีเด่น การประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (พ.ศ. ๒๕๕๒)
- รางวัลรัชดาภิเษกสมโภช จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (พ.ศ. ๒๕๕๘)
- รางวัลศักดิ์อินทาเนีย คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (พ.ศ. ๒๕๕๘)
เครื่องราชอิสริยาภรณ์
ประถมภรณ์ช้างเผือก พ.ศ. ๒๕๕๓