ชื่อ ศาสตราจารย์ ดร.วัลลภ สุระกำพลธร

วัน เดือน ปี เกิด วันที่ ๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๔๙๗

ภาคีสมาชิก แต่งตั้งเมื่อวันที่ ๒๐ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๖

สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ ประเภทวิชาวิศวกรรมศาสตร์ สำนักวิทยาศาสตร์

ตำแหน่งสำคัญในราชบัณฑิตยสถาน/ราชบัณฑิตยสภา

- กรรมการในคณะกรรมการจัดทำพจนานุกรมวิศวกรรมไฟฟ้า (พ.ศ. ๒๕๖๐-ปัจจุบัน)

ประวัติการศึกษา

- ปริญญาตรี วิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (พ.ศ. ๒๕๑๘)

- ปริญญาโท วิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร ลาดกระบัง (พ.ศ. ๒๕๒๑)

- ปริญญาเอก Electronics, University of Kent Canterbury, Canterbury, U.K. (พ.ศ. ๒๕๒๗)

ประวัติการทำงานวิชาการ

- ศาสตราจารย์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (พ.ศ. ๒๕๓๖-

๒๕๔๒)

- ศาสตราจารย์ระดับ ๑๑ คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร

ลาดกระบัง (พ.ศ. ๒๕๔๒-๒๕๕๕)

ประวัติการทำงานบริหาร

- รองคณบดี บัณฑิตวิทยาลัย สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (พ.ศ. ๒๔๓๐-

๒๕๓๔)

- รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

(พ.ศ. ๒๔๓๗-๒๕๔๑)

- ผู้อำนวยการ สถาบันวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชั้นสูง สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์

เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (พ.ศ. ๒๔๕๕-๒๕๕๙)

ผลงานวิชาการ

- หนังสือหรือตำรา ๔ เล่ม และ book chapter ๒ บทความ

- บทความวิจัยพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ ๗๖ บทความ

- บทความวิจัยนำเสนอในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ๑๐๖ บทความ

- บทความวิจัยพิมพ์เผยแพร่ในวารสารระดับชาติ ๒๔ บทความ

ความเชี่ยวชาญ

- วิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสารและอิเล็กทรอนิกส์ การออกแบบระบบประมวลผลสัญญาณ

เกียรติคุณที่ได้รับ

- รางวัลนักวิทยาศาสตร์ดีเด่น ด้านฟิสิกส์เชิงคณิตศาสตร์ จากมูลนิธิส่งเสริมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในพระบรมราชูปถัมภ์ประจำปี พ.ศ. ๒๕๓๙

- ทุนและรางวัลส่งเสริมวิชาชีพนักวิจัย ประเภททุนนักวิจัยอาวุโส จากสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) (พ.ศ. ๒๕๓๘-๒๕๓๙)

- EDN Asia Innovator Award, EDN Asia, Cahers Asia, a Division of Reed Elsevier Ltd., 1997. (พ.ศ. ๒๕๔๐)

- รางวัลนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ สาขาวิศวกรรมศาสตร์และอุตสาหกรรมวิจัย จากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๔๑

- รางวัลเมธีวิจัยอาวุโส สกว. สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย พ.ศ. ๒๕๔๓-๒๕๔๖ และ พ.ศ. ๒๕๔๖-๒๕๔๙

- อาจารย์ดีเด่นแห่งชาติ สาขาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี ที่ประชุมสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปอมท.) ประจำปี พ.ศ. ๒๕๔๗

- รางวัลศิษย์เก่าเกียรติยศ ๕๐ ปี พระจอมเกล้า ด้านความสำเร็จด้านอาชีพและหน้าที่การงาน จากสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังและสมาคมศิษย์เก่าสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (พ.ศ. ๒๕๕๕)

- The award in recognition of International Cooperation for Thailand’s Educational and Industrial Development จาก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (พ.ศ. ๒๕๕๖)

เครื่องราชอิสริยาภรณ์

- มหาประถมาภรณ์ช้างเผือก พ.ศ. ๒๕๔๙

- มหาวชิรมงกุฏ พ.ศ. ๒๕๔๖

- จตุตถดิเรกคุณาภรณ์ พ.ศ. ๒๕๔๖