ชื่อ ศาสตราจารย์ ดร.ธนวัฒน์ จารุพงษ์สกุล

วัน เดือน ปี เกิด วันที่ ๒๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๐๕

ราชบัณฑิต โปรดเกล้าฯ แต่งตั้งเมื่อวันที่ ๑๒ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑

สาขาระบบโลกและวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ประเภทวิชาวิทยาศาสตร์ธรรมชาติ

สำนักวิทยาศาสตร์

ตำแหน่งสำคัญในราชบัณฑิตยสถาน/ราชบัณฑิตยสภา

- กรรมการในคณะกรรมการสหวิทยาการเพื่อการวิจัยและพัฒนา วาระ (พ.ศ. ๒๕๕๗-ปัจจุบัน)

- ประธานในคณะกรรมการจัดทำพจนานุกรมศัพท์ธรณีวิทยา วาระ (พ.ศ. ๒๕๖๒-ปัจจุบัน)

ประวัติการศึกษา

- วิทยาศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

- Master of Agriculture Kyoto University, ญี่ปุ่น

- Doctor of Agriculture Kyoto University, ญี่ปุ่น

ประวัติการทำงาน

- ศาสตราจารย์ สาขาธรณีวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

- ประธานกรรมการจัดทำยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

- รองประธานกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ของสภาวิจัยแห่งชาติ

- รองประธานอนุกรรมการกลั่นกรองการดำเนินงานด้านการวิจัย ในคณะกรรมการวิจัยและพัฒนาของ

สภานิติบัญญัติแห่งชาติ

ผลงานที่สำคัญ

มีเอกสารวิชาการ หนังสือ ตำรา และบทความวิจัย กว่า ๑๐๐ ชิ้น รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ กว่า ๓๕ ฉบับ

มีผลงานสิ่งประดิษฐ์และทรัพย์สินทางปัญญา ๔ เรื่อง ได้แก่

๑) ธนวัฒน์ จารุพงษ์สกุล และคณะ. ๒๕๕๖. เขื่อนสลายกำลังคลื่นและกันตะกอนปากร่องน้ำ. สิทธิบัตรไทย หมายเลขที่ ๓๔๗๕๒ กรมทรัพย์สินทางปัญญา

๒) ธนวัฒน์ จารุพงษ์สกุล และคณะ. ๒๕๕๗. แท่งเสาสลายกำลังคลื่นชนิดสวมอุปกรณ์หัวเสา. สิทธิบัตรไทย หมายเลขที่ ๔๑๔๐๙ กรมทรัพย์สินทางปัญญา

๓) ธนวัฒน์ จารุพงษ์สกุล และคณะ. ๒๕๖๐. แท่งเสาสามเหลี่ยมสลายกำลังคลื่น สิทธิบัตรไทย หมายเลขที่ ๕๓๔๙๒ กรมทรัพย์สินทางปัญญา

๔) ธนวัฒน์ จารุพงษ์สกุล. ๒๕๖๑. ระบบป้องกันชายหาดแห้งด้วยวิธีระบายน้ำสู่ชั้นน้ำใต้ดิน คำขอสิทธิบัตรไทย หมายเลขที่ ๑๘๐๑๐๐๐๙๑๒ กรมทรัพย์สินทางปัญญา

เกียรติคุณที่ได้รับ

- นักวิจัยดีเด่นแห่งชาติสาขาวิทยาศาสตร์กายภาพและคณิตศาสตร์ คณะกรรมการสภาวิจัยแห่งชาติ

(พ.ศ. ๒๕๕๓)

- รางวัลลูกโลกสีเขียว ประเภทงานเขียนดีเด่น คณะกรรมการลูกโลกสีเขียว (พ.ศ. ๒๕๕๑)

- รางวัลจุลมงกุฏ: เกียรติภูมิวิทยา คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (พ.ศ. ๒๕๕๒ และ พ.ศ. ๒๕๕๔)

เครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสูงสุดที่ได้รับ

- มหาปรมาภรณ์ช้างเผือก พ.ศ. ๒๕๕๘

- มหาวชิรมงกุฎ พ.ศ. ๒๕๕๓