ชื่อ ศาสตราจารย์ ดร.สาวิตรี ลิ่มทอง

วัน เดือน ปี เกิด วันที่ ๗ มีนาคม พ.ศ. ๒๔๙๖

ราชบัณฑิต โปรดเกล้าฯ แต่งตั้งเมื่อวันที่ ๑๔ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

สาขาวิชาจุลชีววิทยา ประเภทวิชาวิทยาศาสตร์ธรรมชาติ สำนักวิทยาศาสตร์

ตำแหน่งสำคัญในราชบัณฑิตยสถาน/ราชบัณฑิตยสภา

- เลขานุการสำนักวิทยาศาสตร์ วาระ (พ.ศ. ๒๕๖๒-๒๕๖๔)

- กรรมการ ในคณะกรรมการจัดทำพจนานุกรมศัพท์สิ่งแวดล้อม (พ.ศ. ๒๕๕๘-๒๕๖๒)

- กรรมการ ในคณะกรรมการบริหารกองทุนสวัสดิการสมาชิกราชบัณฑิตสภา (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๒)

ประวัติการศึกษา

- วิทยาศาสตรบัณฑิต, จุลชีววิทยา, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (พ.ศ. ๒๕๑๗)

- วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต, จุลชีววิทยา, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (พ.ศ. ๒๕๑๙)

- Doctor of Engineering, Fermentation Technology, Osaka University, Osaka, Japan (พ.ศ. ๒๕๓๐)

ประวัติการทำงานวิชาการ

- อาจารย์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (พ.ศ. ๒๕๒๐–๒๕๒๗)

- ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาจุลชีววิทยา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (พ.ศ. ๒๕๒๗-๒๕๓๖)

- รองศาสตราจารย์ สาขาวิชาจุลชีววิทยา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (พ.ศ. ๒๕๓๖-๒๕๔๙)

- ศาสตราจารย์ สาขาวิชาจุลชีววิทยา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (พ.ศ. ๒๕๔๙-ปัจจุบัน) - ศาสตราจารย์อาคันตุกะ มหาวิทยาลัยโอซากา ประเทศญี่ปุ่น (๑–๓๐ ตุลาคม ๒๕๕๗)

ประวัติการทำงานวิชาชีพ

- กรรมการและเหรัญญิกสมาชิก สมาคมเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (พ.ศ. ๒๕๔๒-๒๕๔๖)

- กรรมการและเหรัญญิกสมาชิก สมาคมเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (พ.ศ. ๒๕๓๘-๒๕๓๙) - กรรมการบริหาร สมาคมสารพิษจากเชื้อรา (พ.ศ. ๒๕๕๙-ปัจจุบัน)

- กองบรรณธิการ วารสาร Agriculture and Natural Resources (มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์) และ Songklanakarin Journal of Science and Technology (มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์) วารสารในฐานข้อมูล Scopus (พ.ศ. ๒๕๕๙-ปัจจุบัน)

ประวัติการทำงานบริหาร

- หัวหน้าภาควิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (พ.ศ. ๒๕๓๙-๒๕๔๑)

- รองคณบดีฝ่ายวิจัย คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (พ.ศ. ๒๕๔๗-๒๕๔๙)

- ผู้รักษาราชการแทนคณบดี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (พ.ศ. ๒๕๔๗-๒๕๔๙)

- กรรมการดำเนินการ ศูนย์ความหลากหลายทางชีวภาพ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และประธานสาขาจุลินทรีย์ (พ.ศ. ๒๕๕๑-๒๕๕๓)

- กรรมการบริหารโครงการ New Core to Core Program (CCP) Advanced Research Networks ภายใต้การสนับสนุนของ สำนักงานคณะกรรมกาวิจัยแห่งชาติ (NRCT) และองค์การส่งเสริมความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ (JSPS) (พ.ศ. ๒๕๕๗-๒๕๖๓)

- หัวหน้าโครงการฝ่ายไทยของโครงการวิจัย เรื่อง Development of New Processes with Thermotolerant Microbes for Bio-refinery Including Biofuels, towards Utilization of ASEAN Biomass ภายใต้ e-ASIA Joint Research Program ได้รับการสนับสนุนจาก Japan Science and Technology Agency (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๓)

ผลงานวิชาการ

- ผลงานวิจัยตีพิมพ์ในวารสารนานาชาติที่อยู่ในฐานข้อมูล ISI และ Scopus มากกว่า ๑๔๐ เรื่อง

- หนังสือ: สาวิตรี ลิ่มทอง ๒๕๔๙ ยีสต์: ความหลากหลายและเทคโนโลยีชีวภาพ. สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ๖๑๑ หน้า

- บท ในหนังสือหรือตำรา (book chapter): ภาษาไทย ๓ บท และภาษาอังกฤษ ๒ บท

- สิทธิบัตรเรื่อง Thermotolerant ethanol-producing yeast and ethanol production method utilizing the same จดในประเทศญี่ปุ่น และสหรัฐอเมริกา (พ.ศ. ๒๕๕๕)

ความเชี่ยวชาญ

- จุลชีววิทยา

- อนุกรมวิธานระดับโมเลกุล ความหลากหลาย และนิเวศวิทยาของยีสต์

- เทคโนโลยีชีวภาพยีสต์ และเทคโนโลยีชีวภาพจุลินทรีย์

เกียรติคุณที่ได้รับ