ศาสตราจารย์ ดร.กฤษณา ชุติมา (ราชบัณฑิต)


สำนัก :วิทยาศาสตร์
ประเภทวิชา :วิทยาศาสตร์ธรรมชาติ
สาขาวิชา :เคมี
ที่อยู่ :๔ ซอยเพชรเกษม ๒๔ ถนนเพชรเกษม แขวงปากคลองภาษีเจริญ เขตภาษีเจริญ กรุงเทพฯ ๑๐๑๖๐
คุณวุฒิ:
วิทยาศาสตรบัณฑิต (เคมี) (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ๒๔๙๑
M. S. (เคมี) มหาวิทยาลัยแห่งรัฐแคลิฟอร์เนียที่เบิร์กลีย์ สหรัฐอเมริกา, ๒๔๙๖
Ph.D. (ชีวเคมี) มหาวิทยาลัยเพอร์ดิว สหรัฐอเมริกา, ๒๕๐๕
ตำแหน่ง:
ข้าราชการบำนาญ
ประธานคณะบรรณาธิการจัดทำสารานุกรมไทย
ประธานกรรมการจัดทำพจนานุกรมศัพท์เทคโนโลยีทางภาพ
กรรมการจัดทำพจนานุกรมศัพท์วิทยาศาสตร์
กรรมการกลางพิจารณาศัพท์บัญญัติที่บัญญัติต่างกัน
กรรมการที่ปรึกษาคณะกรรมการจัดทำพจนานุกรมศัพท์สารและผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติ
อนุกรรมการที่ปรึกษาในการจัดทำพจนานุกรมศัพท์แพทย์และเภสัชกรรมแผนไทย
สาราณียกรของโครงการสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนโดยพระราชประสงค์ ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
เกียรติคุณ:
นักวิทยาศาสตร์อาวุโสผู้มีผลงานดีเด่นของประเทศไทย, ๒๕๓๙
ผลงานสำคัญ:
ตำรา
หลักเคมีทั่วไป เล่ม ๑. พิมพ์ครั้งที่ ๑๗. สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ๒๕๔๙.
หลักเคมีทั่วไป เล่ม ๒. พิมพ์ครั้งที่ ๑๓. สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ๒๕๔๓.
งานแปล
สารานุกรมสำหรับเยาวชน ชุดโลกของเรา ๑๐ เล่ม (พ.ศ. ๒๕๔๕) แปลจาก Your World A First Encyclopedia พิมพ์และจำหน่ายโดย Kingfisher Publications Plc, ๑๙๙๙
ความเชี่ยวชาญ: