รองศาสตราจารย์ นพ.กฤษณ์ จาฏามระ (ราชบัณฑิต)

สำนัก :วิทยาศาสตร์
ประเภทวิชา :แพทยศาสตร์และทันตแพทยศาสตร์
สาขาวิชา :ศัลยศาสตร์
ที่อยู่ :๑๘๗/๕-๖ สุขุมวิท ซอย ๔ แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ ๑๐๑๑๐
คุณวุฒิ:
MB BS (แพทยศาสตรบัณฑิต) University of London (England), ๒๕๑๒
LRCP, MRCS, Royal College of Physicians and Royal College of Surgeons of London (England), ๒๕๑๒
FRCS, Royal College Surgeons of England, ๒๕๑๘ - MD (Thesis) University of London (England), ๒๕๒๕
ตำแหน่ง:
ผู้ช่วยศาสตราจารย์โรงพยาบาล Royal Marden Hospital (London)
รองศาสตราจารย์ Royal College of Surgeons England, ๒๕๒๘-๒๕๓๓
กรรมการสอบ F.R.C.S. ของ England
รองศาสตราจารย์ ภาควิชาศัลยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ตั้งแต่ ๒๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๓๓
Consultant Surgeon and Head of Breast Unit
กรรมการสอบวุฒิบัตร สาขาศัลยศาสตร์ของราชวิทยาลัยศัลยศาสตร์ กรุงลอนดอน
อาจารย์พิเศษสังกัด ภาควิชาศัลยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ตั้งแต่ปลาย พ.ศ. ๒๕๔๘
หัวหน้าศูนย์สิริกิติ์บรมราชินีนาถ ตั้งแต่มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๔๘
เกียรติคุณ:
รางวัล BUCKSTON-BROWN MEDAL ของ Medical Society of London (รางวัลนี้ให้ทุก ๓ ปี แข่งขันจาก ทุกแขนงของแพทยศาสตร์)
Cutlers Surgical Research Award
ผลงานสำคัญ:
ความเชี่ยวชาญ: