ศาสตราจารย์ ดร.จงรักษ์ ผลประเสริฐ (ราชบัณฑิต)


สำนัก :วิทยาศาสตร์
ประเภทวิชา :เทคโนโลยี
สาขาวิชา :เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม
ที่อยู่ :๑๐๐/๗๘๗ ซอยเสนานิคม ๑ ลาดพร้าว กรุงเทพฯ ๑๐๒๓๐
คุณวุฒิ:
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมโยธา) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ประกาศนียบัตรชั้นสูง (วิศวกรรมสุขาภิบาล) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม) สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย
Ph.D. (Civil Engineering) มหาวิทยาลัยวอชิงตัน ซีแอตเทิล สหรัฐอเมริกา
ตำแหน่ง:
คณบดีคณะสิ่งแวดล้อมทรัพยากรและการพัฒนา สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย
ศาสตราจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมและการจัดการ สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย
เกียรติคุณ:
รางวัลนักวิทยาศาสตร์ดีเด่นประจำปี พ.ศ. ๒๕๔๓
รางวัลผลงานวิจัยเกียรติยศ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ประจำปี พ.ศ. ๒๕๔๓
Biwako Prize for Ecology Shiga Prefecture Japan ๑๙๙๘
รางวัลนักวิจัยดีเด่นสาขาวิศวกรรมอุตสาหกรรม สภาวิจัยแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๘
ผลงานสำคัญ:
หนังสือ/ตำรา ๒๗ เรื่อง
งานวิจัย ๗๑ เรื่อง
งานเขียน (วารสาร) ๖๘ เรื่อง
รายงานวิจัย ๒๐ เรื่อง
ความเชี่ยวชาญ: