ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร. พญ.นิภา จรูญเวสม์ (ราชบัณฑิต)

สำนัก :วิทยาศาสตร์
ประเภทวิชา :แพทยศาสตร์และทันตแพทยศาสตร์
สาขาวิชา :อายุรศาสตร์
ที่อยู่ :๓๙/๕๑ หมู่บ้านสินพัฒนาธานี ถนนพุทธมณฑลสาย ๔ เขตทวีวัฒนา กรุงเทพฯ ๑๐๑๗๐
คุณวุฒิ:
แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล, ๒๕๐๑
DTM&H คณะอายุรศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล, ๒๕๐๗
Ph.D. Liverpool University England, ๒๕๑๒
ตำแหน่ง:
เกียรติคุณ:
ผลงานสำคัญ:
Jaroonvesama N, Intravascular coagulation in falciparum Malaria. Lancet. ๑๙๗๕; ๑๒๒๑-๒๒๓
Jaroonvesama N, Harinasuta T, Muangmanee L, Aswapokee N. Coagulation studies in Falciparum and Vivax Malaria. Southeast Asia J. Trop. Med & Pub. Hlth ๑๙๗๕; ๖: ๔๑๙-๔๒๔
Jaroonvesama N, Viranuvatti V and Charoenlarp K. Coagulation studies in Leptospirosis. Southeast Asian J. Trop. Med. Pub. Hlth ๑๙๗๕; ๖: ๕๖๒-๕๖๖
Jaroonvesama N, Charoenlarp K and Viranuvatti V. Normal Blood Pressure and Incidence of High blood pressure in the Thai Population J. Med. Assoc Thai ๑๙๘๐; ๖๓: ๓๙๑-๔๐๐
Jaroonvesama N, Charoenlarp K, and Saravich S. : A survey of blood pressure among various Hill-tribe, the Thai-Yai and Thai chiang Rai of Northern Thailand. J. Med. Asso Thai ๑๙๘๑; ๖๔: ๓๓๓-๓๔๐
ความเชี่ยวชาญ:
ความดันโลหิตสูง - โรคเขตร้อน