ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร. นิวัตต์ ดารานันทน์

สำนัก :วิทยาศาสตร์
ประเภทวิชา :วิทยาศาสตร์ประยุกต์
สาขาวิชา :วิศวกรรม
ที่อยู่ :๓๓๔ ซอย ๑๗ ถนนพระราม ๙ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ ๑๐๓๒๐
คุณวุฒิ:
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยม) (วิศวกรรมโยธา) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ๒๔๙๓
ประกาศนียบัตรชั้นสูง วิศวกรรมพลังน้ำ Imperial College of Science & Technology มหาวิทยาลัยลอนดอน ประเทศอังกฤษ, ๒๔๙๘
ปริญญาเอก สาขาวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยโคโลราโดสเตต สหรัฐอเมริกา, ๒๕๐๕
ตำแหน่ง:
อาจารย์ตรี ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ๒๔๙๓
อาจารย์โท ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ๒๔๙๖
ประธานกรรมการตำราเรียน ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ๒๕๐๕-๒๕๐๘
อาจารย์เอก ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ๒๕๐๗
ประธานกรรมการวิชาการ ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ๒๕๐๙-๒๕๑๒
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ๒๕๑๐
รองศาสตราจารย์ ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ๒๕๑๒
ประธานกรรมการปกครอง (รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิต) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ๒๕๑๒-๒๕๑๖
ศาสตราจารย์ ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ๒๕๑๕
หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ๒๕๑๙-๒๕๒๓
ประธานกรรมการการประปานครหลวง, ๒๕๒๕-๒๕๒๖ - กรรมการการท่าอากาศยานแห่งประเทศไทย, ๒๕๒๕-๒๕๒๙
กรรมการแก้ไขป้องกันน้ำท่วมกรุงเทพมหานครและปริมณฑล, ๒๕๒๖-๒๕๓๖
กรรมการกฤษฎีการับเรื่องราวร้องทุกข์, ๒๕๓๐-๒๕๔๒
กรรมการบริหารกรมการผังเมือง, ๒๕๓๓-๒๕๔๑
เกียรติคุณ:
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ มหาปรมาภรณ์ช้างเผือก
ศาสตราจารย์กิตติคุณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วิศวกรจุฬาดีเด่น, ๒๕๔๖
ผลงานสำคัญ:
งานวิจัย
ผู้วิจัยหลัก 'การศึกษาวิจัยและทำแผนแม่บทระบบระบายน้ำและป้องกันน้ำท่วมบริเวณพื้นที่กองทัพอากาศ ดอนเมือง.' มิถุนายน ๒๕๒๘ บทความ
'การทรุดตัวของพื้นดินบริเวณกรุงเทพมหานครอันเนื่องจากการสูบน้ำบาดาล ผลกระทบและวิธีการแก้ไข.' ใน หนังสือเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี, หน้า ๒๒๓-๒๔๔.
'เสถียรภาพของเขื่อนดิน.' วารสารราชบัณฑิตยสถาน ปีที่ ๑๖ ฉบับที่ ๓ เมษายน-มิถุนายน ๒๕๓๔, หน้า ๕๖-๖๕.
'การแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในกรุงเทพมหานคร.' วิศวกรรมสาร ธันวาคม ๒๕๒๕, หน้า ๓๗-๔๔.
'ประสบการณ์และเทคนิคทางวิชาการในการแก้ไขและป้องกันน้ำท่วม.' วิศวกรรมสาร กุมภาพันธ์ ๒๕๒๘, หน้า ๕๗-๖๔.
ความเชี่ยวชาญ: