ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นพ.บูรณะ ชวลิตธำรง (ราชบัณฑิต)

สำนัก :วิทยาศาสตร์
ประเภทวิชา :แพทยศาสตร์และทันตแพทยศาสตร์
สาขาวิชา :กุมารเวชศาสตร์
ที่อยู่ :๑๐๗ ถนนปั้น สีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ ๑๐๕๐๐
คุณวุฒิ:
แพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล, ๒๕๐๙
Diplomate of American Board of Pediatrics University of Pennsylvania, ๒๕๑๖
นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง, ๒๕๒๒
อนุมัติบัตร กุมารเวชศาสตร์ แพทยสภา, ๒๕๒๓
ตำแหน่ง:
เกียรติคุณ:
ศาสตราจารย์เกียรติคุณ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล, ๒๕๔๐
ผลงานสำคัญ:
มาตรฐานการเจริญเติบโตของเด็กไทย ๐-๑๘ ปี
วัณโรคในเด็ก
คุณค่าของวัคซีน บีซีจี ในการป้องกันวัณโรคในเด็ก
ค่าเคมีของสารน้ำในโพรงเยื่อหุ้มปอด
โปรตีนและกรดอะมิโนในนมมารดา
ความเชี่ยวชาญ:
กุมารแพทย์
กุมารแพทย์ โรคระบบทางเดินหายใจ