ศาสตราจารย์ ดร.ปกรณ์ อดุลพันธุ์ (ราชบัณฑิต)

สำนัก :วิทยาศาสตร์
ประเภทวิชา :วิศวกรรมศาสตร์
สาขาวิชา :วิศวกรรมระบบการผลิต
ที่อยู่ :สำนักวิทยาศาสตร์ ราชบัณฑิตยสถาน โทร ๐ ๒๓๕๖ ๐๔๖๖-๗๐ ต่อ ๔๐๑๑
คุณวุฒิ:
ปริญญาตรี สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปริญญาตรี สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปริญญาโท สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ มหาวิทยาลัยนอร์ทเวสเทิร์น นครเอวันสตัน รัฐอิลลินอยส์
ปริญญาเอก สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการและวิศวกรรมระบบ สถาบันจอร์เจียเทค นครแอตแลนตา รัฐจอร์เจีย
ประกาศนียบัตร หลักสูตรการจัดการชั้นสูง (จัดโดย บมจ. ปูนซิเมนต์ไทยและบัณฑิตวิทยาลัยบริหารธุรกิจวอร์ตัน)
ตำแหน่ง:
อาจารย์โท คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ๒๕๐๔-๒๕๐๕
อาจารย์เอก คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ๒๕๑๑-๒๕๑๓
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะวิศวกรรมอุตสาหการและวิศวกรรมระบบ สถาบันจอร์เจียเทค, ๒๕๐๘-๒๕๑๑
ศาสตราจารย์และประธาน คณะวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ สถาบันเอไอที, ๒๕๑๓-๒๕๒๕
ผู้อำนวยการฝ่ายส่งเสริมการเพิ่มผลผลิต บมจ. ปูนซิเมนต์ไทย, ๒๕๒๕-๒๕๒๗
ผู้อำนวยการศูนย์คอมพิวเตอร์ บมจ. ปูนซิเมนต์ไทย, ๒๕๒๗-๒๕๓๑
กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไมโครเนติคส์ จำกัด เครือซิเมนต์ไทย, ๒๕๓๑-๒๕๓๔
กรรมการผู้จัดการ บริษัท สยามทบพันแพ็คเกจจิ้ง จำกัด เครือซิเมนต์ไทย, ๒๕๓๔-๒๕๔๐
คณบดีและศาสตราจารย์ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยรังสิต, ๒๕๔๑-๒๕๔๒
อธิการบดีและศาสตราจารย์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย, ๒๕๔๒-๒๕๔๕
กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไทยลามิเนต แมนูแฟคเจอเรอร์ จำกัด, ๒๕๔๗-๒๕๔๙
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ สำนักนายกรัฐมนตรี, ๒๕๔๘-ปัจจุบัน
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการพัฒนาธุรกิจคนต่างด้าว กระทรวงพาณิชย์, ๒๕๔๗-ปัจจุบัน
กรรมการเลือกตั้ง และ ที่ปรึกษาประธาน สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.), ๒๕๒๐-ปัจจุบัน
ประธานสำนักวิทยาศาสตร์, มกราคม ๒๕๔๖-มกราคม ๒๕๔๘ - อุปนายกราชบัณฑิตยสถาน คนที่ ๑, เมษายน ๒๕๔๘-เมษายน ๒๕๕๐
เกียรติคุณ:
สมาชิกสมาคมเกียรติยศวิศวกรอุตสาหการดีเด่น ( แอลฟาไพมิว ) สหรัฐอเมริกา
สมาชิกอาวุโส สมาคมเกียรติยศการวิจัยวิทยาศาสตร์ดีเด่น ( ซิกมาซาย ) สหรัฐอเมริกา
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ มหาวชิรมงกุฎ
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ รอยัล ออร์เดอร์ ออฟ เดอะ พอลาร์สตาร์ ชั้น คอมแมนเดอร์ ราชอาณาจักรสวีเดน
กรรมการอาชีพ ในทำเนียบของสถาบันจัดการบริษัทไทย
สมาชิกอาวุโสตลอดชีพ วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย
ผลงานสำคัญ:
ตำราวิศวกรรมอุตสาหการและการจัดการอุตสาหกรรม ๕ เรื่อง
ผลงานตีพิมพ์ระดับนานาชาติและระดับชาติ ประมาณ ๕๐ เรื่อง
ความเชี่ยวชาญ:
การจัดการผลิต การจัดการถ่ายทอดเทคโนโลยี การหาข้อยุติที่เหมาะสมในการตัดสินใจที่มีหลายวัตถุประสงค์ (Multiple Objective Decision Making) การจัดการห่วงโซ่อุปทานและระบบส่งกำลังบำรุง การตรวจสอบองค์กร