ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร. นพ.ปณต มิคะเสน (ราชบัณฑิต)

สำนัก :วิทยาศาสตร์
ประเภทวิชา :แพทยศาสตร์และทันตแพทยศาสตร์
สาขาวิชา :เวชศาสตร์เขตร้อน
ที่อยู่ :๓๐ ซอยสันทัด ถนนเศรษฐศิริ เขตดุสิต กรุงเทพฯ ๑๐๓๐๐
คุณวุฒิ:
แพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์, ๒๕๐๒
D.T.M. & H. คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์, ๒๕๐๔
Cert. in General Isotope, Wantage Isotope School, U.K.A.E.A. ประเทศอังกฤษ, ๒๕๐๗
Ph.D. (Tropical Medicine) มหาวิทยาลัยลิเวอร์พูล ประเทศอังกฤษ, ๒๕๑๐
F.R.C.P. (T)., ราชวิทยาลัยอายุรแพทย์, ๒๕๒๘
ตำแหน่ง:
รับราชการเป็นอาจารย์จนเกษียณ ในตำแหน่งศาสตราจารย์ระดับ ๑๑ (เต็มขั้น) หัวหน้าภาควิชาโภชนศาสตร์เขตร้อน คณะเวชศาสตร์เขตร้อน, ๒๕๐๖-๒๕๓๗
รองคณบดีและรองคณบดีฝ่ายพัฒนาและวางแผน คณะเวชศาสตร์เขตร้อน, ๒๕๒๖-๒๕๒๙
นายกแพทยสมาคมแห่งประเทศไทย, ๒๕๓๕-๒๕๓๗
ประธานสภามนตรี สภาสมาคมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (สสวทท) ๒ วาระ, ๒๕๓๕-๒๕๓๙
อ.ก.ม. วิสามัญเพื่อทำหน้าที่ประเมินผลงานวิชาการเพื่อแต่งตั้งเป็นศาสตราจารย์ระดับ ๑๐ และ ๑๑ ของทบวงมหาวิทยาลัยในสาขาวิชาโภชนศาสตร์ พิษวิทยา ชีวเคมี กุมารเวชศาสตร์ ฯลฯ, ๒๕๐๖-ปัจจุบัน
ประธานสำนักวิทยาศาสตร์ ราชบัณฑิตยสถาน, ๒๕๔๘-๒๕๕๐
เกียรติคุณ:
เหรียญจักรพรรดิมาลา, ๒๕๒๘
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ มหาวชิรมงกุฎ, ๒๕๓๓
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ มหาปรมาภรณ์ช้างเผือก, ๒๕๓๗
เหรียญลูกเสือสดุดีชั้นที่ ๑, ๒๕๔๐
ประกาศนียบัตรชมเชยผลงานสาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์ประจำปี ๒๕๒๒ เรื่อง 'การตอบสนอง ของร่างกายคนไทยต่อสภาวะสิ่งแวดล้อม ภาวะทุพโภชนาการการติดเชื้อและการเกิดโรคมะเร็งตับ' สภาวิจัยแห่งชาติ
รางวัล 'Outstanding Doctor' ประจำปี ๒๕๓๓ ในที่ประชุมใหญ่ The confederation of medical association of Asia and Oceania ณ โรงแรม Sheraton Tower ประเทศฮ่องกง, ๒๐ ตุลาคม ๒๕๓๓
ได้รับเกียรติให้เขียนเรื่อง 'Capillary permeability function in malaria' ลงในหนังสือ 'Mararial Research' ซึ่งพิมพ์ เป็นเกียรติในงานครบรอบวันเกิด ๘๐ ปี ของ Prof. B.G. Maegraith ต่อมาได้พิมพ์ใน Ann. Trop. Med. & Parasit. Vol. 81 No. 5:549-560, ๒๕๓๐
กรรมการทรงคุณวุฒิของสภาลูกเสือแห่งชาติ, ๒๕๔๖-๒๕๕๐
รางวัลมหิดลทยากร ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๑
Advisor in Nutrition Planning ของ Asia Society นิวยอร์ก สหรัฐอเมริกา ซึ่งถือเป็นเกียรติอย่างสูง เนื่องจากได้รับ เชิญให้ร่วมวางแผนเพื่อวางนโยบายกับประธานคือ Professor B. Underwood ที่กระทรวงกลาโหมสหรัฐ, ๒๕๑๕
ผลงานสำคัญ:
มีผลงานตีพิมพ์ในวารสารนานาชาติและระดับชาติ จำนวน ๑๒๗ เรื่อง
ความเชี่ยวชาญ: