ศาสตราจารย์ นายแพทย์ ประเวศ วะสี (ราชบัณฑิตกิตติมศักดิ์)

สำนัก :วิทยาศาสตร์
ประเภทวิชา :วิทยาศาสตร์สุขภาพ
สาขาวิชา :แพทยศาสตร์
ที่อยู่ :๘๔ ซอยสมเด็จพระปิ่นเกล้า ๕ ถนนสุวิชานดำริ แขวงบางยี่ขัน เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ
คุณวุฒิ:
เตรียมแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ๒๔๙๔
แพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล (มหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์), ๒๔๙๘
ปริญญาเอก (โลหิตวิทยา) มหาวิทยาลัยโคโลราโด สหรัฐอเมริกา, ๒๕๐๓
ปริญญาเอก (พันธุศาสตร์) มหาวิทยาลัยลอนดอน ประเทศอังกฤษ, ๒๕๐๔
ตำแหน่ง:
ศาสตราจารย์ระดับ ๑๑ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล, ๒๕๒๗
รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาและวางแผน มหาวิทยาลัยมหิดล, ๒๕๒๒-๒๕๓๐
ผู้อำนวยการศูนย์ประสานงานทางการแพทย์และสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข, ๒๕๒๗-๒๕๓๐
หัวหน้าภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล, ๒๕๒๘-๒๕๓๐
กรรมการและเลขานุการแผนกแพทยศาสตร์ มูลนิธิ 'อานันทมหิดล'
กรรมการศิริราชมูลนิธิ และมูลนิธิมหาวิทยาลัยมหิดล
กรรมการมูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ กระทรวงสาธารณสุข
ประธานกรรมการอำนวยการสถาบันชุมชนท้องถิ่นพัฒนา
ประธานกรรมการมูลนิธิหมอชาวบ้าน
ประธานกรรมการมูลนิธิเด็ก
กรรมการอำนวยการจัดทำแผนพัฒนาสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิสภามหาวิทยาลัยมหิดล จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ กระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ และคณะอนุกรรมการต่าง ๆ
กรรมการการศึกษา การศาสนา และการวัฒนธรรม กระทรวงศึกษาธิการ
ประธานกรรมการกำกับทิศทางโครงการศึกษาวิจัย โครงการพัฒนาระบบกฎหมายไทย
ประธานกรรมการวิชาการมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล ในพระบรมราชูปถัมภ์
กรรมการอำนวยการโครงการปฏิรูประบบบริการสาธารณสุขแห่งชาติ กระทรวงสาธารณสุข
เกียรติคุณ:
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ มหาปรมาภรณ์ช้างเผือก
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ มหาวชิรมงกุฎ
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ ทุติยจุลจอมเกล้าวิเศษ
รางวัลเจ้าพระยาพระเสด็จสุเรนทราธิบดีในฐานะครูแพทย์ที่ดีเป็นคนแรกของคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล, ๒๕๑๒
รางวัลแมกไซไซ สาขาบริการรัฐ, ๒๕๒๔
รางวัลนักวิทยาศาสตร์ดีเด่น, ๒๕๒๖
บุคคลดีเด่นของชาติ สาขาการแพทย์, ๒๕๒๘
เหรียญดุษฎีมาลา เข็มศิลปวิทยา, ๒๕๒๘
นักวิทยาศาสตร์ดีเด่นแห่งชาติ สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์, ๒๕๓๑
เหรียญเชิดชูเกียรติ 'Tobacco or Health' ของ WHO, ๒๕๓๓
เหรียญ Comenius จาก UNESCO ปารีส, ๒๕๔๑
รางวัล 'มหิดลวรานุสรณ์' ประจำปี ๒๕๔๖ จากสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
ผลงานสำคัญ:
เสนอผลงานทางวิชาการในต่างประเทศมากกว่า ๖๐ ครั้ง
ตีพิมพ์บทความทางวิชาการในวารสารต่างประเทศ ๑๓๓ เรื่อง
ตีพิมพ์บทความทางวิชาการในวารสารไทย ๖๐ เรื่อง
เขียนบทความทางวิชาการและเรื่องต่าง ๆ ๑๔๐ เรื่อง
ความเชี่ยวชาญ: