หลวง ประสิทธิ์กลมัย ประสิทธิ์เมนะเศว

สำนัก :วิทยาศาสตร์
ประเภทวิชา :วิทยาศาสตร์ประยุกต์
สาขาวิชา :วิศวกรรม
ที่อยู่ :คุณวุฒิ:
ปริญญาบัตรทางวิศวกรรมไฟฟ้า (E.E.) มหาวิทยาลัยคอร์เนลล์ สหรัฐอเมริกา
ตำแหน่ง:
นายช่างไฟฟ้า ผู้ช่วยโรงงานมักกะสัน กรมรถไฟฟ้าหลวง
หัวหน้านายช่าง โรงผลิตไฟฟ้า
กรรมการรองผู้จัดการทั่วไป การไฟฟ้ากรุงเทพฯ
กรรมการพิจารณาจัดซื้อและรับมอบโรงงานทำกระดาษด้วยเยื่อไม้ไผ่ กระทรวงกลาโหม
กรรมการปรับปรุงการไฟฟ้าและการประปา กรุงเทพฯ
กรรมการดำเนินงานซ่อมแซมสะพานพระพุทธยอดฟ้า
กรรมการตรวจรับโรงงานน้ำตาลสุพรรณบุรี กระทรวงอุตสาหกรรม
เกียรติคุณ:
ผลงานสำคัญ:
ความเชี่ยวชาญ: