ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์ ประเสริฐ ทองเจริญ (ราชบัณฑิต)

สำนัก :วิทยาศาสตร์
ประเภทวิชา :วิทยาศาสตร์สุขภาพ
สาขาวิชา :แพทยศาสตร์
ที่อยู่ :๖๓๐ ถนนนวมินทร์ การเคหะซอย ๒๓ แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ ๑๐๒๔๐
คุณวุฒิ:
แพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์, ๒๔๙๖
ประกาศนียบัตรเวชศาสตร์เขตร้อนและปาราสิตวิทยาทางการแพทย์ สถาบันเวชศาสตร์เขตร้อน ประเทศเยอรมนี, ๒๕๐๔
แพทยศาสตรดุษฎีบัณฑิต มหาวิทยาลัยฮัมบูร์ก ประเทศเยอรมนี, ๒๕๐๕
ปริญญาบัตรวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร, ๒๕๒๗
ตำแหน่ง:
ศาสตราจารย์ระดับ ๙ ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล, ๒๕๒๒
หัวหน้าภาควิชาจุลชีววิทยา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล, ๒๕๒๓-๒๕๓๐
ศาสตราจารย์ระดับ ๑๑ ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล, ๒๕๒๕
รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล, ๒๕๓๐
เกียรติคุณ:
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ มหาปรมาภรณ์ช้างเผือก
รางวัลเหรียญทองนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ, ๒๕๓๔
ศาสตราจารย์เกียรติคุณ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
รางวัลมหาวิทยาลัยมหิดล-บี บราวน์ เพื่อการแพทย์และสาธารณสุขไทย, ๒๕๔๙
ผลงานสำคัญ:
ประเสริฐ ทองเจริญ. 'การบริการโลหิตที่ไม่ปลอดภัย บทเรียนจากประเทศฝรั่งเศส.' วารสารโรคเอดส์ ๒๕๔๒; ๑๑ : ๓๓-๓๘.
ประเสริฐ ทองเจริญ. 'โรคติดเชื้ออุบัติใหม่และโรคติดเชื้ออุบัติซ้ำ.' ใน สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนโดย พระราชประสงค์ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เล่ม ๒๔, หน้า ๒๔๑-๒๗๖.
ประเสริฐ ทองเจริญ. 'ไวรัสเฮนดร้า-ไวรัสคล้ายเฮนดร้า-ไวรัสนิปาห์.' สารศิริราช ๒๕๔๒; ๕๑ : ๒๙๘-๓๐๒.
ประเสริฐ ทองเจริญ. 'อิทธิพลของสิ่งแวดล้อมต่อจุลชีพ.' ใน ตำราเวชศาสตร์สิ่งแวดล้อม ฉบับเฉลิมพระเกียรติ ๗๒ พรรษามหาราชา. นนทบุรี, ศูนย์เวชศาสตร์สิ่งแวดล้อม, กรมการแพทย์ (โรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์ วัดไร่ขิง); ๒๕๔๒ : ๒๑๑-๒๑๘.
Thongcharoen, P. 'Perspective on AIDS prevention and control in Thailand.' in Thai AIDS J 1999; 11 : 59-69.
ความเชี่ยวชาญ: