ดร. โพยม อรัณยกานนท์

สำนัก :วิทยาศาสตร์
ประเภทวิชา :วิทยาศาสตร์กายภาพ
สาขาวิชา :ธรณีวิทยา
ที่อยู่ :๓๕๗ หมู่บ้านมิตรภาพ ๒ ถนนอ่อนนุช ๔๖ (ถนนสุขุมวิท ๗๗) แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพ
คุณวุฒิ:
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (ธรณีวิทยาเหมืองแร่) (เกียรตินิยม) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ๒๔๘๙
ประกาศนียบัตรผู้เชี่ยวชาญการตรวจแร่และหิน สาขาวิชาธรณีวิทยา กรมธรณีวิทยา วอชิงตัน ดี.ซี. สหรัฐอเมริกา, ๒๔๙๕-๒๔๙๖
ศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัยนิวเม็กซิโก เมืองแอลบูเคอร์คี และมหาวิทยาลัยจอนส์ฮอบกินส์ สหรัฐอเมริกา, ๒๔๙๕-๒๔๙๖
ตำแหน่ง:
นักธรณีวิทยาตรี-โท หัวหน้าแผนกฟิสิกส์ (ตรวจแร่-หิน) กองธรณีวิทยา กรมโลหกิจ
นักธรณีวิทยาเอก กองธรณีวิทยา กรมทรัพยากรธรณี, ๒๔๘๙-๒๕๒๒
หัวหน้าหน่วยสำรวจถ่านหินแหล่งแม่เมาะ จ.ลำปาง เป็นคนแรกจนได้เป็นแหล่งถ่านหินที่สำคัญ ที่สุดของประเทศ จนได้มีการจัดตั้งโรงผลิตไฟฟ้าด้วยถ่านหินจนถึงปัจจุบัน, ๒๔๙๓-๒๔๙๔
หัวหน้าโครงการสำรวจแร่ดีบุก, ๒๕๐๕-๒๕๒๑
ผู้อำนวยการกองเศรษฐธรณีวิทยา กรมทรัพยากรธรณี, ๒๕๒๓-๒๕๒๔
ผู้เชี่ยวชาญพิเศษธรณีวิทยาด้านแร่และหิน กรมทรัพยากรธรณี, ๒๕๒๕-๒๕๒๗
เป็นกรรมการสภาวิจัย สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพและคณิตศาสตร์, ๒๕๒๗-๒๕๔๑
กรรมการบริหารสภาวิจัยแห่งชาติ (ในฐานะประธานสาขาวิทยาศาสตร์กายภาพและคณิตศาสตร์), ๒๕๓๕-๒๕๓๘
ที่ปรึกษาบริษัท R.K.V., บริษัทสินธร, บริษัท Nippon Koei สำรวจธรณีวิทยาและหาวัสดุเพื่อการ ก่อสร้างของโครงการท่าเรือน้ำลึกมาบตาพุด จ.ระยอง, ๒๕๒๗-๒๕๒๘
ประธานในการพิจารณาการเขียนและพิมพ์หนังสือของกรมทรัพยากรธรณี, ๒๕๒๖-๒๕๒๗
ประธานอนุกรรมการรัตนชาติและหินประดับของสภาอุตสาหกรรมเหมืองแร่, ๒๕๒๘-๒๕๓๐
กรรมการในคณะกรรมการเรื่อง International Union of Geodesy and Geophysics (IUGG), ๒๕๒๙-ปัจจุบัน
ที่ปรึกษากรมทรัพยากรธรณี, ๒๕๓๖ - ประธานกรรมการบริหารของ อ.ก.พ. สาขาพัฒนาอุตสาหกรรม, ๒๕๔๒
กรรมการพิจารณาตำแหน่งพีซี นักธรณีวิทยาของสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
กรรมการพิจารณาตำแหน่งพีซี ของอาจารย์ด้านธรณีวิทยา จนถึงระดับสูงสุด ของทบวงมหาวิทยาลัย
ประธานการจัดทำกฎเกณฑ์รัตนชาติ ตามกฎหมายฉลาก โดยสำนักงานมาตรฐานอุตสาหกรรม (สมอ.)
กรรมการเรื่อง แร่ยุทธปัจจัย กระทรวงกลาโหม
ที่ปรึกษา บริษัททางด้าน Ceramics เช่น บริษัท American Standard, บริษัท Thai German บริษัท เสถียรภาพอุตสาหกรรม
ประธานกรรมการจัดทำพจนานุกรมศัพท์ธรณีวิทยา ราชบัณฑิตยสถาน
เกียรติคุณ:
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประถมาภรณ์ช้างเผือก
ผลงานสำคัญ:
ค้นคว้าวิจัยเรื่องแหล่งแร่ดีบุก-วุลแฟรม ณ หาดส้มแป้น จ.ระนอง พิมพ์และเผยแพร่โดยความอนุเคราะห์ของ Asia Foundation, ๒๕๐๓
เป็นผู้เขียนโครงงานของกรมทรัพยากรธรณีเกี่ยวกับการส่งนักธรณีวิทยาไปศึกษาวิชาเพชรพลอย ที่ Gemmology Institute of America (GIA) แคลิฟอร์เนีย สหรัฐอเมริกา, ๒๕๒๕
ร่วมกับเจ้าหน้าที่กรมทรัพยากรธรณี ในโครงการจัดทำสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน โดยพระราชประสงค์ ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ด้านอัญมณี, ๒๕๓๗
ร่วมค้นคว้าเรื่อง แก๊สเรดอน ที่เป็นต้นเหตุให้เกิดโรคมะเร็งปอดชนิดหนึ่ง กับ ศ. ดร. นพ.สมชัย บวรกิตติ และ นางพร พลพงษ์ กองการวัดกัมมันตภาพรังสี สำนักงานพลังงานปรมาณูเพื่อสันติศึกษา วิจัยเรื่องแร่, รัตนชาติ และดาวตกชนิดเทกไทต์ (tektite) ศึกษาวิจัยเรื่องแร่ที่เป็นมลพิษในด้านสิ่งแวดล้อม, ๒๕๓๗
ความเชี่ยวชาญ: