ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.มงคล เดชนครินทร์ (ราชบัณฑิต)

สำนัก :วิทยาศาสตร์
ประเภทวิชา :วิศวกรรมศาสตร์
สาขาวิชา :วิศวกรรมโทรคมนาคม
ที่อยู่ :๑๘/๓ หมู่ ๙ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมืองฯ จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐
คุณวุฒิ:
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมไฟฟ้า) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ๒๕๑๐
M.S., Elec. Engrg., มหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ด สหรัฐอเมริกา, ๒๕๑๔
Ph.D., Elec. Engrg., มหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ด สหรัฐอเมริกา, ๒๕๑๘
ตำแหน่ง:
วิศวกรใหญ่ สถาบันวิจัยสแตนฟอร์ด สาขากรุงเทพฯ, ๒๕๑๐-๒๕๑๑
อาจารย์ประจำคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ๒๕๑๑-๒๕๔๔
นักวิชาการอาคันตุกะ มหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ด สหรัฐอเมริกา, ๒๕๒๕-๒๕๒
เกียรติคุณ:
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ มหาปรมาภรณ์ช้างเผือก
ศาสตราจารย์กิตติคุณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
บุคลากรดีเด่น ด้านความสามารถทางวิชาการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ๒๕๓๕
ผลงานสำคัญ:
ตำรา
สนามไฟฟ้าและสนามแม่เหล็ก. กรุงเทพฯ : โอเดียนสโตร์, ๒๕๒๔.
อิเล็กทรอนิกส์พื้นฐาน (เรียบเรียงร่วมกับ ดร.ชาตรี ศรีไพพรรณ). กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น, ๒๕๒๗.
เทคนิคการประมาณเชิงวิเคราะห์. ราชบัณฑิตยสถานจัดพิมพ์, ๒๕๒๘.
คณิตศาสตร์วิศวกรรมไฟฟ้า. กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ๒๕๓๖ และ ๒๕๔๙. หนังสือ
ภาษาไทยสำหรับงานเขียนทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ๒๕๕๒. หนังสือแปล
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคลื่นไฟฟ้า. กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, พิมพ์ครั้งที่ ๓, ๒๕๒๗.
สรีรวิทยาสำหรับประชาชน. กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, พิมพ์ครั้งที่ ๒, ๒๕๒๘.
ดิจิตอลเรียนด้วยตัวเอง. กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น, ๒๕๒๙.
ระบบรักษาความปลอดภัยโดยโทรภาพ. กรุงเทพฯ : ยูไน- เต็ดท์บุ๊คส์, ๒๕๒๙.
คู่มืออาจารย์. กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ๒๕๔๘. สิ่งประดิษฐ์
วงจรแทนบัลลาสต์
วงจรยืดอายุหลอดวาวแสง บทความวิชาการก่อน พ.ศ. ๒๕๔๗ รวม ๓๓ บท บทความวิชาการตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๔๗
การดัดแปลงวงจรแบลลัสต์อิเล็กทรอนิกส์ให้เป็นแหล่งจ่ายกำลังกระแสตรง ใน วารสารราชบัณฑิตยสถาน ปีที่ ๒๙ ฉบับที่ ๑, มกราคม-มีนาคม ๒๕๔๗, หน้า ๕๔-๖๓.
ไฟฉายแบบใช้แอลอีดีสีขาว ใน วารสารราชบัณฑิตยสถาน ปีที่ ๒๙ ฉบับที่ ๔, ตุลาคม-ธันวาคม ๒๕๔๗, หน้า ๑๐๖๕-๑๐๗๑.
การปรับปรุงสวิตช์หลักในแหล่งจ่ายกำลังไฟฟ้ากระแสตรงแบบใช้ตัวเก็บประจุลดแรงดัน ใน วารสารราชบัณฑิตยสถาน ปีที่ ๓๐ ฉบับที่ ๔, ตุลาคม-ธันวาคม ๒๕๔๘, หน้า ๘๙๘-๙๑๐.
วงจรจ่ายกำลังไฟฟ้ากระแสตรงแบบใช้ตัวเก็บประจุลดแรงดันที่ความถี่สูง ใน วารสารราชบัณฑิตยสถาน ปีที่ ๓๒ ฉบับที่ ๑, มกราคม-มีนาคม ๒๕๕๐, หน้า ๙๗-๑๐๗.
ออสซิลเลเตอร์แบบป้อนกลับกระแสเพื่อการจุดหลอดวาวแสงด้วยแบตเตอรี่ ใน วารสารราชบัณฑิตยสถาน ปีที่ ๓๓ ฉบับที่ ๑, มกราคม-มีนาคม ๒๕๕๑, หน้า ๑๐๙-๑๒๒.
อินเวอร์เตอร์แบบขับนำเพื่อการจุดหลอดวาวแสงด้วยแบตเตอรี่ ใน วารสารราชบัณฑิตยสถาน ปีที่ ๓๔ ฉบับที่ ๑, มกราคม-มีนาคม ๒๕๕๒, หน้า ๑๓๘-๑๔๖.
อินเวอร์เตอร์แบบขับนำที่ใช้มอสเฟตเพื่อการจุดหลอดวาวแสงด้วยแบตเตอรี่ ใน วารสารราชบัณฑิตยสถาน ปีที่ ๓๔ ฉบับที่ ๔, ตุลาคม-ธันวาคม ๒๕๕๒, หน้า ๗๔๒-๗๕๑.
ความเชี่ยวชาญ:
คณิตศาสตร์วิศวกรรมไฟฟ้าและสนามแม่เหล็กไฟฟ้า
ศัพท์บัญญัติทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
การใช้ภาษาไทยทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
การแปลอังกฤษ-ไทยทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี